Beleidsplan 2018-2022

                            


Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan en de meerjarenbegroting van de PKN Gereformeerde Kerk van Haastrecht. In dit beleidsplan zet de kerkenraad op papier, wat ze samen met de gemeente in de toekomst wil bereiken, waar we aan gaan werken en op welke manier we kerk willen zijn naar buiten toe. In dit plan geeft ze aan waar de accenten liggen voor de komende tijd en hoe de gemeente haar blik op de toekomst richt.

De kerkenraad hoopt en bidt dat dit beleidsplan een bijdrage zal leveren aan het streven onze gemeente een levende gemeenschap te laten zijn van mensen die deel uit maken van de wereldwijde Kerk van Jezus Christus en daar als “levende stenen” aan willen meebouwen.

De kerkelijke gemeente:
De gereformeerde Kerk in Haastrecht is een plattelandsgemeente, die bestaat uit 320 leden ( 141 belijdende leden en 174 doopleden ). Vanouds is onze gemeente sterk bevolkt door agrariërs, maar in de loop der jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden en kwamen er ook veel mensen bij die geen binding hebben met de agrarische sector.
Het verzorgingsgebied van de kerk bestaat uit meerdere kleine dorpen in het prachtige Groene Hart. Het kerkgebouw staat in Haastrecht, maar er komen ook leden uit Gouda, Stolwijk, Vlist en Hekendorp. De dorpen horen bij de gemeente Krimpenerwaard. De kerkenraad bestaat uit 15 personen, predikant, voorzitter en scriba, 5 wijkouderlingen, 5 diakenen, 1 jeugdouderling en 2 ouderlingkerkrentmeesters. Er wordt 11 keer per jaar vergaderd, altijd in goede harmonie. Naast de kerkenraad hebben we een grote groep vrijwilligers, die de diverse gemeenteactiviteiten leidt en begeleidt. De gemeente leeft intensief met elkaar mee. Dit is te merken bij ziekte en rouw, maar ook bij huwelijk en geboorte.

Andere kerken in Haastrecht
In Haastrecht bestaat ook een PKN Hervormde Gemeente, waar we mee samenwerken in sow verband en twee Rooms Katholieke kerken: de Barnabaskerk in de dorpskern en de Gabriël kerk bij het Passionistenklooster net buiten het dorp. Deze vier kerken organiseren met elkaar veel activiteiten voor de dorpsgemeenschap, zoals een Kerstzang, of Kerstwandeling, langs live- scènes uit het Kerstverhaal, een Openlucht Pinksterviering, filmavonden etc. Het samenwerkingsverband noemen we Hapis ( Haastrechts platform voor interkerkelijke samenwerking).

Overige informatie
In Haastrecht is een christelijke basisschool: De Morgenster, waar wij mee samenwerken.

Wie zijn wij:
We willen een gemeente zijn, die zich laat voeden door God, de Bron van alle leven en de Bijbel als Zijn Woord. We belijden dat de Heer Jezus onze Redder en Heer is, de weg, de waarheid en het leven. In onze gemeente willen we God dienen en lofprijzen en luisteren naar Zijn Stem; er voor elkaar zijn en een ieder accepteren zoals hij/zij is denkt en gelooft. Zo proberen we een warme plek te zijn en een open deur naar de wereld.
De Gereformeerde Kerk van Haastrecht is een gemeente, bewaard vanuit de gereformeerde traditie en geroepen om een toekomst vorm te geven. Hoe wij nu gemeente zijn, komt voort uit de erfenis die wij ontvingen van ons voorgeslacht en geeft ons verantwoordelijkheid voor een volgende generatie.

Eredienst:
Er zijn op zondag twee kerkdiensten om 10.00 uur en om 19.00 uur. De eredienst wordt ervaren als het hart van de gemeente, je ervaart daar de verbondenheid met God, het geeft voeding voor je ziel en het gemeenschap zijn met elkaar. Je neemt er altijd iets uit mee voor de week die komt.
Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst en een keer per maand is er een dienst voor de tieners. We lezen uit de NBV of de Bijbel in gewone taal, 2x per maand lezen we de tien geboden uit de Bijbel of een versie uit het dienstboek. We zingen uit het nieuwe liedboek, maar ook uit de evangelische liedbundel en diverse andere bundels.
De liturgie wordt getoond op de beamer, waardoor deze breedte van liederen mogelijk is. Ook is er een zanggroep en een band die de gemeentezang ondersteunen. We nemen vrijheid in vormgeving van de liturgie, om de kern van de dienst weer te kunnen geven.
Gedurende het jaar zijn er bijzondere diensten, zoals bijv. in de Adventstijd, de Lijdensweek, de startdienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, jeugddiensten en youtube diensten, een oogstdienst en bid- en dankstond voor gewas en arbeid.
Het avondmaal wordt zes keer per jaar gehouden door middel van tafelvieringen.

 • In de avonddiensten geven we de predikanten de vrijheid een leerdienst of interactieve dienst vorm te geven, inzet van beamer is hierbij mogelijk.

Kringwerk:
In de gemeente komen vijf kringen bij elkaar, de zogenaamde groeigroepen, die goed bezocht worden. Ook wordt er een keer per jaar een Bijbelstudie cyclus van vijf of zes avonden georganiseerd. Verder is er een gebedsgroep. Voor de ouderen in de gemeente is er een seniorensoos en er wordt een keer per maand een maaltijd voor alleengaanden georganiseerd.

Pastoraat:
De basis van pastoraat is contact houden en omzien naar elkaar tussen gemeente, gemeenteleden, kerkenraad en predikant. Elkaar ondersteunen/onderwijzen vanuit het geloof. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de huisbezoeken door ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerkers, de groot huisbezoeken en gemeenteavonden.
Ook het gebed voor en door gemeenteleden m.b.t. ziekte, verblijf in verzorgings- en verpleeghuizen, dankbaarheid voor en met elkaar wordt als belangrijk onderdeel van pastoraat ervaren.

 • De verdieping in de samenwerking tussen ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerkers

Diaconaat
De Diaconie zorgt voor wie tekort komt. Daarbij spelen twee diaconale kernwoorden een rol; gerechtigheid en barmhartigheid.
Met in achtneming van beide diaconale kernwoorden verleent de diaconie bijstand, geeft verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben en gaat de gemeente voor in diaconaal handelen. Daarbij wordt diaconaal werk in de gemeente, in de regio en op landelijk niveau onderscheiden.
Dit krijgt vorm door de kerktelefoon en financiële tegemoetkomingen. Daarnaast is er de zorg voor het collecterooster en het collecteren, het voorbereiden van de Avondmaalstafel, het ondersteunen in diensten, zoals ZWO- en oogstdienst. Ook is er de organisatie van de senioren kerstviering in samenwerking met seniorenteam en ondersteuning bij de jaarmarkt.

 • Vormgeving collecte door diaconie en CvK, bijv. bonnen, digitaal enz

Jeugdwerk:
Onze visie voor de jeugd is het gemeenten willen zijn voor zowel jong als oud, waarin een ieder zich thuis kan voelen en daardoor kan groeien in geloof. Ruimte en respect voor elkaar zijn hierin belangrijke waarden.
Hierin is de jeugdcentrale het samenwerkingsverband voor de jeugd binnen de beide kerken. In de verschillende onderdelen van het jeugdwerk zitten jeugdwerkers en jeugdouderlingen van de beide kerken. Tijdens de vergaderingen van de jeugdcentrale worden alle activiteiten die met de jeugd georganiseerd worden besproken en geëvalueerd aan de hand van een vooropgestelde agenda.
Onze gemeente kent een goed lopend jeugdwerk, catechese, een kinderclub, rock solid en er zijn jongeren betrokken bij projecten van World Servant. Het jeugdwerk wordt samen met de hervormde gemeente georganiseerd en uitgevoerd.
School en de leiding van de clubs lijken hier een belangrijke koppeling te zijn.

 • Mee blijven bewegen met vernieuwing in de maatschappij, zoals social media
 • Elkaar blijven stimuleren om de vrijheid te voelen, de ruimte te pakken juist tijdens “gewone” diensten, d.m.v. filmpjes, muziek, interactie
 • Lef hebben!
 • SOW is voor de jeugd een belangrijk speerpunt

SOW-Proces
Zoals uit de rest van het beleidsplan al blijkt, werken we op verschillende gebieden samen met commissies van de Hervormde Gemeente. Op gebied van jeugdwerk , ZWEO en kerkdiensten zoals: schooldienst, kerstnachtdienst, diensten in de paascyclus, zomerdiensten. Er wordt in sow-verband 3-4 x per jaar een moderamenvergadering gehouden en er zijn gezamenlijke kerkenraadvergadering en/of gemeentevergadering.
Ook is de “Samen op pad”-groep gestart om elkaar te ontmoeten en te verkennen en evt. extra activiteiten te organiseren.
We zijn dankbaar voor deze samenwerking waarin we als Protestantse kerken samen ons geloof kunnen beleven, van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen. Deze samenwerking door middel van genoemde diensten en op commissie niveau willen we continueren, en zo mogelijk uitbreiden, met als intentie SOW met behoud van inhoud en alle gemeenteleden.

 • Duidelijk krijgen van de verschillen en overeenkomsten zijn tussen beiden kerken
 • Uitslagen van SOP-vragenlijst bespreken en vertalen

Communicatie
Onder communicatie verstaan wij: het delen en verstrekken van informatie over ons kerk-zijn en alles wat we doen in de kerk en de omgeving.
We communiceren op verschillende manieren: Elf maal per jaar verschijnt het kerkblad Vrijuit, Elke zondag verschijnt een zondagsbrief. Via de website en facebook is veel informatie over onze gemeente te vinden, ook de zondagsbrief en het kerkblad Vrijuit zijn op de website te vinden.

 • Betere communicatie in woord en beeld, Vrijuit, zondagsbrief moderniseren en evt. digitaal verspreiden onder de leden, daarbij alert zijn op privacy gevoelige gegevens.
 • Diensten ook met beeld te volgen via kerkomroep.nl
 • Interne communicatie verbeteren, zodat we van elkaar weten wie wat doet, bijv. schema van commissies en leden met taken en verantwoordelijkheden

Financiën en Beheer
Het college draagt verantwoordelijkheid voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard. Een deel van het college bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters.
Het heeft tot taak: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 1)Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente. 2)Het zorg dragen voor de geldwerving. 3)Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de erediensten en de andere activiteiten van de gemeente. 4)Het bijhouden van de registers van de gemeente. 5) En overige zaken zoals de “werkgeversrol” behartigen.

 • (Voortdurende) aandacht voor de vrijwilligers
 • Vormgeving collecte door diaconie en CvK, bijv. bonnen, digitaal enz.
 • Diensten ook met beeld te volgen via kerkomroep.nl

Met elkaar proberen wij de weg van God te gaan – vol van hoop op zijn toekomst. Samen willen we leven door de kracht van zijn liefde, om in deze wereld op onze manier zijn liefde door te geven.

We bidden en hopen dat deze beleidslijnen ons gemeente-zijn de komende jaren richting zullen geven en houvast zullen bieden, zodat we mogen groeien in geloof, hoop en liefde en op weg blijven naar de toekomst van God.

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Haastrecht
Februari 2018

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Of volg ons op facebook: Gereformeerde Kerk Haastrecht

Reacties zijn gesloten.