Vrijuit – juli/augustus 2019

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER JULI/AUGUSTUS 2019

 

Zondag      7 juli
10:00 uur  Mw. Ds. C.M.Baggerman-van Popering
19:00 uur  Ds. D. van Veen, Gouda
Tweede collecte: ZWEO 

Zondag      14 juli
10:00 uur  Mw. Ds. L.M. Schermers, Capelle a/d IJssel,  koffiedrinken
19:00 uur  You Tube Dienst
Tweede collecte: kerk in actie binnenlands diaconaat 

Zondag      21 juli
sow zomerdienst GK
10:00 uur  Mw.M.A.H. Six, Gouda,   koffiedrinken
19:00 uur  kerkenraad
Tweede collecte: AKA 

Zondag      28 juli
sow zomerdienst HK
10:00 uur  DS. J. Huttenga,  koffiedrinken
19:00 uur  kerkenraad
Tweede collecte: Diaconie

Zondag      4 augustus
sow zomerdienst GK
10:00 uur  Mw.Ds. D. Sikkema
19:00 uur  kerkenraad
Tweede collecte: AKA 

Zondag      11 augusus
sow zomerdienst HK
10:00 uur  Ds. W. van Wakeren,   koffiedrinken
19:00 uur  kerkenraad
Tweede collecte: Kerk in actie werelddiaconaat 

Zondag      18 augustus
sow zomerdienst HK
10:00 uur  Ds. Parmentier,    koffiedrinken
19:00 uur  kerkenraad
Tweede collecte: AKA

Zondag        25 augustus
sow zomerdienst GK                                  doopdienst
10:00 uur  Mw. Ds. C.M.Baggerman- van Popering
19:00 uur  kerkenraad
Tweede collecte: Zweo 

Zondag      1 september
10:00 uur  Dr. G.J. Smink, Schoonhoven                                   koffiedrinken
19:00 uur  Ds. C. van den Berg, Gouda

 

Collecte 14 juli, Kerk in Actie binnenlands diaconaat
Maar liefst een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de Actie Vakantietas. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Soraya kreeg via de voedselbank een vakantietas van de kerk. Dankzij het buitenspeelgoed uit de tas gaat ze u vaker naar buiten en heeft ze meer contact met de kinderen uit de buurt.
Ook Maha, moeder van Milena van twee, is blij met de vakantietas omdat haar dochter nu lekker kan spelen en kleuren. Maar vooral ook omdat er mensen zijn die om haar denken. Vandaag is de collecte bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?

Collecte 11 augustus, Kerk in Actie Werelddiaconaat
Stel dat uw kind of kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. Wat komt er dan van hem terecht als u geen mogelijkheid hebt om hem zelf te begeleiden en te ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.
De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft onvoldoende tijd om naar hem te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken.
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen en waarden en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. En wat het allerbelangrijkste is: Sue en haar collega`s blijven de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

 

De gelijkenis van de talenten.

In Matthéüs 25 vers 14 en verder staat het volgende:
Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde buitenslands. Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had er twee bij.
Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.
En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield zo af-rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten bovendien, zeggende ; heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd en zie, ik heb er vijf talenten bijverdiend. Zijn heer zeide tot hem; wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. Die met de twee talenten trad ook toe en zeide; heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bijverdiend. Zijn heer zeide tot hem; wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had, en zeide; heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen , waar ik niet hebt uitgestrooid. En ik  was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen; hier hebt gij het uwe.   En zijn heer antwoordde en zeide tot hem; gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid ?
Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben.
Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. Want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
Bij sommige mensen roept dit verhaal van Jezus wellicht misverstanden op.
In het Grieks betekent het woord `talent` een geldbedrag, maar in het Nederlands gaat dit woord over iets waar iemand goed in is, zich in heeft bekwaamd.
Bijvoorbeeld iemand die thuis is in allerlei techniek, en daar alles over weet, terwijl een ander prachtig viool kan spelen en bijvoorbeeld nog geen spijker in de muur kan slaan. Toch hebben ze beiden een groot talent.
In deze gelijkenis echter gaat het niet over dingen waar je wel of niet goed in bent, maar hoe je omgaat met het bezit of het geld wat een ander je heeft toevertrouwd.
We lazen in dit Bijbelgedeelte dat de slaven, of zoals we tegenwoordig zeggen knechten of werknemers, niet alle drie hetzelfde ontvingen om te beheren.
De eerste kreeg vijf talenten, de tweede twee, en de derde kreeg slechts één talent.
Maar wanneer je bedenkt dat één talent in die tijd gelijk stond aan vijftien jaarlonen, besef je dat deze knechten elk een enorm bedrag moesten beheren.
Dat de ene knecht de andere knecht niet is blijkt ook uit dit verhaal wat Jezus aan de toehoorders vertelde. De knecht die het minst in zijn beheer kreeg, had waarschijnlijk de minste ervaring in het zakendoen. Hun werkgever kende hen zo goed dat hij ieder gaf naar wat hij aankon, ook wat de zaken betrof die hij hen opdroeg. Maar uiteindelijk hadden ze allemaal dezelfde taak, het beheren van, en de zorg over het eigendom van de heer. De twee  knechten, van de vijf en de twee talenten, gaan meteen met het kapitaal aan het werk, en verdienen er net zoveel bij als ze in het begin hadden, zij verdubbelen het kapitaal van hun heer. De derde geeft het geld terug aan zijn heer, hij heeft het zolang maar bewaard en er niets mee gedaan. De twee knechten die veel geld hadden verdiend voor hun heer, kregen van hem complimenten voor hun inzet. Zij werden niet zozeer geprezen om hun vakkundigheid en inzicht, maar bovenal omdat ze goed en betrouwbaar bleken.

Dat zijn dingen die God van ons vraagt, goed en betrouwbaar zijn, leest u de Tien Woorden maar. Sinds de zondeval is dat grotendeels uit het leven van de mens verdwenen, toch vraagt God ons om goed te zijn, ons daarvoor in te spannen. De Eeuwige wil dat Hij door ons zichtbaar wordt voor de wereld om ons heen, voor de mensen in onze buurt. Jezus Christus is ons grote voorbeeld, want Hij liet in alles wat Hij deed zien wie God is.   Ergens zegt Jezus ook, wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. De knecht met het ene talent kreeg ook een opdracht naar hetgeen hij kon, maar hij wilde niet. Hij had een heel verwrongen beeld van zijn heer, doordat hij vooral naar zichzelf keek, zijn heer boezemde hem angst in. De twee anderen worden door hun heer geprezen, en worden uitgenodigd voor het feest. Het gaat er niet om hoeveel zij verdiend hebben met hun talenten, maar wat ze met hun opdracht hebben gedaan, zij waren goed en betrouwbaar. Hetzelfde geldt voor het geloof in God. Het is niet te beredeneren met leerstellingen en dogma`s van mensen en kerken, elk mens beleeft en ervaart het op eigen wijze. Geloof is trouw zijn aan wat God zegt en we moeten daarnaar handelen. Het begint ermee dat God trouw is aan de schepping en aan Zijn mensen. Hij verlangt van ons dat wij trouw zijn aan Hem en aan elkaar en gehoor geven aan de dingen die Hij van ons vraagt.

 Bram van Dommelen

 

 

Van de predikant
Opstanding (2)

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.  Ld. 686:3 

De Heilige Geest uitgestort op het Pinksterfeest heeft alles te maken met de opstanding. Gods geest is niet zweverig of los verkrijgbaar, maar gaat uit van de Vader en de Zoon. In de Geest delen wij mee in de nieuwe orde die is ontstaan door de opstanding van Jezus uit de doden. Jezus is opgevaren naar de Hemel en troont bij God de Vader. En vandaaruit werkt Hij, is Hij nabij door de Heilige Geest van Pinksteren. Die Geest die het geloof verder brengt over heel de aarde, in alle talen en in alle landen. De Geest die grenzen kan doorbreken, grenzen die wij mensen maken. En dat zijn vaak onnodige grenzen, omdat wij soms klein denken of angst hebben voor elkaar en voor situaties in het leven.
De opstanding van Jezus geeft ruimte en bevrijding. Letterlijk ruimte, want God is in zijn zoon de grens van de dood overgegaan en heeft die grens doorbroken door het leven door de dood heen. En de Geest zet ons in die ruimte telkens opnieuw. De Heilige Geest kun je niet afbakenen, vastzetten of begrenzen. De ruimte en bevrijding van de opstanding gaat verder en mag groeien in ons. De geest wil in ons wonen en dagelijks ons leven vernieuwen. Hij verzucht en hij smeekt naar God – dat hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Als wij de kracht niet meer hebben, de woorden niet meer hebben, als wij het niet meer voelen, als wij het geloof niet voelen omdat er zo veel is dat onrechtvaardig is, waarom? De Geest is onze pleitbezorger bij God. Hij klopt aan met al het onrecht, hij verzucht, hoe lang nog – en pleit voor ruimte, perspectief en toekomst. Die er gekomen is in de opstanding.

 

Geboorte
Op 24 mei 2019 is geboren Jozina Marjan, dochter van Vincent en Nienke van der Pouw. Haar roepnaam is Nina. We zijn de Here God dankbaar voor dit grote wonder aan hen gegeven. En we bidden dat Nina zal opgroeien dichtbij Gods liefde. Op zondag 25 augustus zal Nina gedoopt worden. God verbindt zijn naam met onze naam en geeft zijn teken van zijn eeuwige liefde en trouw aan ons. We hopen dat het een feestelijke dienst zal worden. Ook als gemeente mogen we dankbaar zijn dat er weer een doopdienst kan zijn!

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

Wij gedenken Jacoba Cornelia Lafeber-de Jong
Mevr. Lafeber-de Jong is geboren op 16 februari 1922 te Schiedam en overleden te Gouda 6 juni 2019 in de leeftijd van 97 jaar.  Ze groeide op en woonde na haar huwelijk met Carel van den Tol in Rotterdam. In 1997 trouwde ze met haar tweede man Bert Lafeber en verhuisde naar Haastrecht. Na 3 maanden overleed hij plotseling. Toch pakte ze haar leven weer op en bleef wonen aan de provinciale weg. De laatste jaren woonde ze in de Ronssehof in Gouda. Ze kreeg veel bezoek en afleiding van haar kinderen en kleinkinderen. Ze was een positieve, creatieve en optimistische vrouw, nieuwsgierig naar het leven. Dit kenmerkte ook haar geloof, ze wist zich gedragen door God haar Heer. De Heer is mijn herder, lazen we in de afscheidsdienst gehouden in de aula van de begraafplaats “Oud – Kralingen”. We luisterden naar lied 126a – Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. Dit geloof en dit perspectief voor de toekomst, dat mag ons tot een troost zijn. Dat bidden wij de familie toe in hun verdriet en gemis.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

Verslag van de kerkenraadsverg. 4 juni 2019

De preses opent de vergadering met gebed en Ds. Baggerman-van Popering leest Joh. 16:5-15 de Geest als Trooster en legt deze tekst uit. De tekst past bij wezen zondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. We hebben terug gekeken naar de You tube dienst, de afwisseling in het lezen en de bijdrage van de band wordt als mooi ervaren. Hemelvaartsdag, is er een groep uit onze kerk gaan wandelen. De uitzwaaidienst van WS is ook als een fijne dienst ervaren. We wensen de jongeren veel groei en bouwervaring toe. De jaarmarkt is goed verlopen en de zaal was prachtig, Gerda en Yvette bedankt voor jullie inzet!! Vooruit blikken we naar de Pinksterviering op 7 mei, het Heilig Avondmaal op 16 juni, de afsluiting van het seizoen op 29-6 en de overstapdienst op 30 juni. Wees welkom!

We willen iedereen de gelegenheid gaan geven de Vrij-uit digitaal te gaan ontvangen, in middels is gestart met het verzamelen van mailadressen tbv dit doel. Ook roepen we u op om informatie vanuit de diverse activiteiten en ervaringen te delen in Vrij-uit. Nu staat er soms erg weinig in, terwijl we zo veel te delen hebben. Ook deze zomer worden de avonddiensten weer gelezen door ouderlingen, we hebben besproken wie welke avond doet. Ds. Baggerman-van Popering verzorgt de inhoud van deze diensten, na avond drinken we koffie met elkaar.
We hebben met elkaar gesproken over de invulling van vacatures in de kerkenraad en welke nieuwe mogelijkheden er zijn. We hebben geconcludeerd dat we gezegend zijn met en grote kerkenraad en prettige omgang met elkaar, waarin we alles kunnen bespreken.
Tevens is het CvK nog bezig met het verbeteren van het geluid in de zaal en wordt een start gemaakt met het verfwerk van de kerk.
Reina en Petra hebben een voorstel gedaan om een 3tal filmavonden gevolgd door gesprek te doen met elkaar. Dit hebben we van harte toegejuicht!
We hebben afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader. Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Groeten Wilma Aantjes, Scriba

 

Beste allemaal,
 Zaterdag 18 mei zijn we met een groep van 25 kinderen en tieners weer een “Nachtje weg” geweest.  De fietsers verzamelden zich om 17.00 uur bij de Gereformeerde Kerk om vanuit daaruit te vertrekken, ook dit jaar overnachtte we bij waterscouting Kastanujo op de Platteweg in Reeuwijk.
We hebben het erg getroffen met het weer, het eten, de spelletjes….alles kon lekker buiten!  Waar gaan we slapen?………Dat is vooral voor de klup kinderen een belangrijke vraag……… bedden opblazen, knuffel en pyama mee………..?
Na het pannenkoeken eten, zijn we spelletjes gaan doen met Tes en Flo.
WC rollen gooien, elkaar als mummie inwikkelen, en overgooien.
Omdat er Open Dag was geweest bij de waterscouting lag er een heel mooi vlot, dit hebben de kinderen in het water gelegd en zijn er mee gaan varen……natuurlijk val je dan ook in het water en kon er nog even gezwommen worden. Intussen werden de voorbereidingen genomen voor het kampvuur, er werd door Twan een spannend verhaal voorgelezen en natuurlijk waren er marshmallows en knakworstjes aanwezig.
Arjan heeft de leiding en de tieners naar Gouda toegebracht en ze in de stad afgezet voor hun stad spel.  Eerst met z`n allen naar de markt, daar bleken er 2 mensen niet meer aanwezig te zijn. Aan de hand van opdrachten konden er aanwijzingen verdiend worden, om zo de afvallers weer te lokaliseren.
Daarna lopend terug naar de Platteweg.  Miranda heeft, met de kleinere kinderen,  in het donker nog een verstopspel gespeeld…….heel spannend!
Pas om middernacht naar bed, dat is op kamp gaan.
Om 1.00 uur kwamen de tieners weer aan op de Platteweg, daar werd de frituur aangezet en werd er gechillt bij het kampvuur.
eerlijk is eerlijk……..de klupkinderen hebben heerlijk geslapen! De tieners daar in tegen totaal niet!!   `s Ochtends na het ontbijt hebben we nog rokvoetbal gespeeld, je trekt dan een soort van plastic jurk aan met een grote rand, je ziet je benen en de bal niet. Erg leuk!
Aan het einde van de ochtend hebben we alle rommel weer met elkaar opgeruimd, de jeugd terug op de fiets naar Haastrecht.
Met de ouders die hun klupkinderen kwamen ophalen, hebben we nog even koffie gedronken en nagepraat.

Al met al….weer een ontzettend leuke weekend!
een goede afsluiting van het seizoen.

In september starten de klup en RockSolid weer op.

jullie zijn van harte welkom, alleen met elkaar kunnen we er leuke avonden en activiteiten van maken.

Een goede, mooie, warme, fijne zomer(vakantie)  gewenst en tot in september!

 (jeugd) leiding Klup en RockSolid

 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

In de maand juli en augustus zijn weer een aantal gemeenteleden jarig.
We wensen u een fijne verjaardag toe.

Ga met God en Hij zal altijd bij je zijn

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

 

7 juli           St. Barnabas Haastrecht
14 juli        Hervormde Gemeente Willige Langerak
21 juli        Ned Herv. Gem. wijk 1 Stolwijk
28 juli        Herv. Evangelisatie Haastrecht
4 aug         Ned Herv. Gem. wijk 2 Stolwijk
11 aug       St.Gabriel, Haastrecht
18 aug       P.G. De Hoeksteen Schoonhoven
25 aug       Gerf. Kerk Haastrecht

 

 

Van de diakonie:

Opbrengsten van de collecten januari 2019

Maand mei
Kerk 472.65
Uitgang 278.31
2e collecte mei
5 mei
Diaconie 100.10
12 mei
Gemeente opbouw 100.15
 
19 mei
A.K.A. 136.50
26 mei
Diaconie 136.70
30 mei
ZWEO 47.90
Jaarmarkt 800,00

 

Inschrijving geopend voor cursussen TVG
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel.
De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.
De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus.
Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.
Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een hbo-opleiding.
Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 augustus aanleveren bij:
Corina van Rossum
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

 

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Corina van Rossum

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.