Vrijuit – december 2019

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER 2019

Zondag 1 december                      1e advent begin project sow
10:00 uur  Ds. J. Huttenga Hervormde Kerk              koffiedrinken
19:00 uur  Drs. G.J. Smink, Schoonhoven

Zondag 8 december                                       Heilig avondmaal
10:00 uur  Ds. C.M. Baggerman-van Popering
19:00 uur  Ds. D. Sikkema, Zoetermeer
Tweede collecte: kerk in Actie, onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Zondag 15 december
10:00 uur  You Tube
19:00 uur  Ds. W.M. de Bruin, Stolwijk
Tweede collecte: AKA

Zondag 22 december
10:00 uur  Ds. B. Lamain ’t Woudt, Den Hoorn, Adventszangdienst
19:00 uur  Ds. U.G.M. Doedens, Gouda
Tweede collecte: ZWEO

Dinsdag 24 december                                      Kerstnachtdienst
21:00 uur  Ds. C.M. Baggerman-van Popering
Tweede collecte: Diaconie

Woensdag 25 december                              Kerstochtenddienst
10:00 uur  Dhr. J. Veltrop, Vianen
Tweede collecte: kerk in Actie, geef licht aan kinderen in Moldavië

Zondag 29 december
10:00 uur  Ds. M.J. Ouwerkerk, Schoonhoven
19:00 uur  Ds. J.P. Koning, Reeuwijk
Tweede collecte: ZWEO

Dinsdag 31 december                             Oudejaarsavonddienst
19:30 uur  Mw. A. Bosman, Haastrecht
Tweede collecte: AKA

Woensdag 1 januari 2020                  Nieuwjaarsochtendgebed
10:00 uur koffie                                                        sow verband
10:30 uur ochtendgebed
Tweede collecte: AKA

 

Collecte 8 december:

kerk in actie, onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten al op jonge leeftijd zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze maken lange dagen en groeien vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider wil deze kwetsbare kinderen door onderwijs een kans bieden op een betere toekomst.
Door het bieden van onderwijs maakt Stichting Kleine Arbeider kwetsbare kinderen weerbaar en worden hun kansen op een betere toekomst vergroot. Honderdtwintig kinderen per jaar kunnen cursussen volgen in het centrum van De Kleine Arbeider. Ze leren creatieve vaardigheden zoals sieraden en producten van papier maken en T-shirts bedrukken. Ieder kind wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op het dak van het gebouw is een moestuin waar kinderen planten en kruiden leren verzorgen. Begeleiders leren kinderen wat hun rechten zijn en geven hen zelfvertrouwen. Ook krijgen kinderen huiswerkbegeleiding en een gezonde lunch. Aan ouders en tienermoeders wordt ondersteuning geboden.

Collecte 25 december:

Kerk in actie. Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Collecteert u mee?

 

D.V.

Wanneer ik aan de beurt ben om in december een stukje voor u te schrijven in de Vrij-uit, is het altijd spannend om te bedenken wat ik voor onderwerp zal kiezen.
U zult zeggen, dat ligt toch voor de hand, in december hoort dat toch iets te zijn wat met Kerst te maken heeft. Iets teders en liefelijks, iets romantisch.
Daar heeft u natuurlijk gelijk in, maar u hoort in de kerk, tijdens Kerstvieringen, op radio en TV al zo veel over Kerst.
Overal klinkt het Kerstevangelie, worden Kerstliederen gezongen en denken we aan de Zaligmaker die werd geboren om te redden wat verloren is, ook in onze tijd. Wat hebben wij verlangend uitgezien naar dat licht, zeker nu de wereld zo vreselijk donker is. Deze maand wordt het boek van het voorbije jaar gesloten, en ook dit jaar glijdt weg in de schoot van de eeuwigheid.
De laatste dag van het jaar bepaalt ons ook bij de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Eens wordt ook dit boek gesloten, voorgoed. We leven in een seculiere wereld, hoog-gecultiveerd, maar met al haar uitbundigheid van licht is de wereld donkerder dan zij in het verleden ooit was.
Veel mensen zijn eenzaam, en velen hebben alleen nog contact met elkaar middels een smartphone.
De wereld is nu bewust, overtuigd, principieel werelds geworden, en ze heeft haar `buiten-God-zijn` tot z`n diepste consequenties doorgedacht. En ze doet dat zowel massaal als individueel. Veel mensen zijn nu volledig `zonder God` in de wereld.
Onze wereld modern heidendom noemen is een belediging voor het heidendom, velen zijn tegenwoordig zelfs geen heidenen meer.
In de tijd van Paulus was het niet veel anders dan nu.
Hij schrijft aan de Filippenzen dat zij kinderen Gods zijn, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, en dat zij behoren te schijnen als sterren in de nacht, lichtende bakens in de duisternis, wel in de wereld, maar niet van de wereld.
Na Kerst komt ook de laatste dag van het jaar in zicht.
Oudejaarsdag is een dag om terug te kijken, echter ook om vooruit te zien naar de toekomst.
Zo heeft ieder weer zijn eigen plannen, en we hebben er zin in.
De één wil een eigen bedrijf opstarten, de ander is toe aan de verbouwing van zijn huis, natuurlijk uitstekende dingen om je voor in te spannen.
Goed voor de economie en voor het gezin.
Bij veel dingen die wij graag willen, zijn de data en de planning lang van te voren reeds vastgesteld, en wij weten eigenlijk wel zeker, of daar gaan wij van uit, dat alles in orde komt.
Eigengereid als wij zijn denken wij alles te regelen, en uiteindelijk naar onze hand te zetten, maar niets is minder waar.
Bij dit soort zaken veronderstellen wij steeds één ding, dat wij zullen leven, en dat is nu juist niet zeker.
Dat hangt van God af, en ten diepste niet van ons.
Kort geleden nog ervoeren wij in familiekring dat het leven plotseling kan eindigen, in slechts enkele seconden.
Daarom is het zo belangrijk de Heer te betrekken in onze plannen.
In Jacobus 4 staat het volgende geschreven: Welaan dan, gij, die zegt : vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken : gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal !
Want gij zijt een damp, die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt: in plaats van te zeggen: indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.
Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd.
Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.
Want als God wil dat wij leven, dan zullen wij leven, en dat hangt niet van ons af. Dan zijn wij van ons leven misschien niet zeker, maar wel van Zijn heerschappij over ons leven.
Zullen wij in dat besef dan ook niet zorgvuldig leven, en elke dag er op letten dat het goed is tussen God en ons ?
En telkens als wij afscheid nemen van onze geliefden, ervoor zorgen dat het goed is tussen elkaar?
Zodat je zeggen kunt, ook als het de laatste keer mocht zijn, tussen ons was het goed.
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Verwachting van het Licht.

Als alles om mij duister is
en ik niet meer kan denken,
dan klinkt mijn roep tot U, o God,
of Gij mij licht wilt schenken.
Zend Hem, die `t licht der wereld is,
die ook voor mij moest sterven.
En zo, door `t offer aan het kruis,
mij ook Zijn rijk doet erven.
Als in mijn leven dan Uw licht
voor altijd is gekomen,
dan overtreft ook dit gedicht
mijn allermooiste dromen.

Bram van Dommelen

 

KERST…This is Christmas…!

Op zondagmiddag 15 december om 16.00 uur bent u van harte welkom in de
Ontmoetingskerk te Oudewater.
Gospelkoor New Creation uit Oudewater en Gospelkoor El Jakim uit Zevenhuizen, beiden o.l.v. dirigent Hans Buis, zingen bekende en onbekende kerstliederen.
Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee te zingen.
Een samengesteld combo van muzikanten zorgt voor een sfeervolle muzikale begeleiding.
De middag is bedoeld voor jong en oud.
De entree is gratis.
Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting Linquenda.

We hopen u te ontmoeten op 15 december!
NEW CREATION

Van de predikant

Ld. 441:7
Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt alle pijn.

In de advent leven we van de verwachting en van de hoop. We weten dat de Heer komt, we leven toe naar zijn komst, ook als gemeente. De essentie van zijn komst staat beschreven in dit vers uit lied 441. Hij komt, hij komt met liefde. Hij wil zo graag bij u zijn. Dat is de basis, dat is de genade vanuit God! De liefde waarin hij Zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden, niet om te oordelen maar om te redden en te zoeken wat verloren is gegaan. Hij komt met liefde, wil zo graag bij u zijn. Dat is de kern en ook de kern van advent. Soms krijgen wij het idee dat wij van alles anders moeten in de advent. Anders leven, ons helemaal voorbereiden en ons richten op God. Maar dat betekent niet dat wij ons krampachtig naar hem moeten uitstrekken en Jezus zelf binnen moeten halen, zelf moeten bewerken dat hij komt door van alles te doen en te laten. Advent is de beweging van God uit naar ons. God zendt zijn zoon in deze wereld, in ons leven. Hij komt. Hij komt met liefde. Hij hoeft niet krampachtig ons leven binnengetrokken te worden. Je kunt de Heer en het geloof niet inplannen. Hij komt niet op bestelling of tegen betaling. Hij komt. Hij komt liefde. Hoe zal ik u ontvangen? Weet dat hij komt liefde. Weet dat Hij ons tegemoet komt. Weet dat je Hem zo maar tegen kunt komen. Weet dat Hij komt. Dat is zeker, ook al ben je helemaal niet klaar, helemaal niet voorbereid. Ook al zijn er zorgen. Ook al is er alleen maar verdriet. Ook al is de wereld een grote puinhoop. Hij komt. Hij komt met liefde. Hij wil zo graag bij u zijn. Dat is God. Dat is het wonder van zijn komst. Dat is het wonder van zijn zoon – God met ons – Immanuël.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

Terugblik wijkavonden 2019

De afgelopen weken zijn er drie wijkavonden georganiseerd en één wijkmiddag in hof van Stein met als thema: Bezinnen en bewegen in de kerkdienst. We begonnen het gesprek met de vraag hoe je naar de kerk gaat en dat was heel letterlijk bedoeld: lopend, fietsend of met de auto. Welke route neem je en wie kom je tegen? Een hele simpele en voor de hand liggende vraag, maar tegelijk word je wel aan het denken gezegd over hoe je gaat, wat daarbij je gewoonte is en ook hoe dat soms verandert of anders gaat door de jaren heen. De open sfeer van de bijeenkomsten bij mensen thuis, gaf mij als predikant de mogelijkheid u nog beter en anders te leren kennen en ik denk dat dit wederzijds ook zo heeft gewerkt. Ik weet nu van heel veel mensen hoe ze naar de kerk gaan en de eerste zondag na de wijkavond dat ik zelf naar Haastrecht reed, zat dat ook in mijn hoofd. Want naar de kerk gaan is al een beweging in je geloof. Opstaan, wakker worden en gaan naar de kerk om daar de gemeenschap te ontmoeten, God te ontmoeten, met elkaar bij te praten en bezinning te zoeken.
De gesprekken waren heel verrassend: soms blijkt de oudere generatie juist meer behoefte te hebben aan beweging in de kerkdienst, leuk als er iets te zien is, als er wat gebeurt, terwijl iemand uit van een andere leeftijd met een druk gezin juist aangeeft in een dienst rust te ervaren en rust te zoeken voor de ontmoeting met God.
Zo ben je in gesprek op zoek naar de kern en zo leer je ook elkaar te waarderen in alle verschillen die er zijn tussen mensen.
We hebben de betekenis verschillende gebeden besproken en gekeken naar wat voor beweging daarin zit van ons uit naar God en van God uit naar ons. Een ander onderwerp was de beweging bij het vieren van het Heilig Avondmaal. Hoe beleven we de viering en hoe waarderen we dan de beweging van het aangaan aan de tafel? Het was goed om te delen met elkaar wat we beleven bij het vieren van het avondmaal en ook wat ons belemmert om het goed te kunnen beleven.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn aandeel aan deze bijeenkomsten en voor de gastvrijheid die is geboden bij het thuis organiseren.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

Verslag van de kerkenraadsverg. 5 november 2019

De preses opent de vergadering met gebed. We hebben deze vergadering vooral besteed aan de rapportage van Dick van Dijk en het voorstel vanuit het SOW moderamen tav SOW-proces.
We hebben gesproken over onze gevoelens, wat wij belangrijk vinden in het proces, maar ook hoe we het proces komend jaar vorm willen geven, toewerkend naar een intentieverklaring aan van dit seizoen. Of dit haalbaar is moeten we bezien. 19-11 is er volgend SOW-moderamen en 28-11 willen we een gezamenlijke gemeenteavond organiseren om de afspraken voor dit seizoen toe te lichten.
We hebben terug en vooruitgekeken naar de activiteiten in september, oktober en november. Daarin past ons dankbaarheid voor alle enthousiasme in organisatie en beleving van zangdienst, ZWEO-dienst, rommelmarkt, You tube dienst en filmavond.
In juni heeft het moderamen een jaargesprek gehouden waarin we kijken naar de gemeente, wat gaat goed, wat minder, waar willen we focus op. Ook deze hebben we besproken, dit is zeer positief ervaren en gaan we komend jaar weer doen.
We willen iedereen de gelegenheid gaan geven de Vrij-uit digitaal te gaan ontvangen, in middels is gestart met het verzamelen van mailadressen tbv dit doel. Ook roepen we u op om informatie vanuit de diverse activiteiten en ervaringen te delen in Vrij-uit. Hier gaan de wijkouderlingen mee aan de slag. Het CvK is bezig met aktie dankdag en wil een ieder erop attent maken niets te plakken op ramen en kozijnen. We hebben de groslijst doorgenomen en besproken welke gemeenteleden benadert worden voor het ambt van wijkouderling. We zijn dankbaar voor het hebben van een grote kerkenraad, maar roepen u op als de vraag aan u gesteld wordt, deze serieus in overweging te nemen. De gemeente kan niet bestaan zonder kerkenraadsleden.
We hebben de gebedsonderwerpen besproken en gemaild naar gebedsgroep.
We hebben de vergadering afgesloten met een kringgebed. Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Groeten Wilma Aantjes, Scriba

 

Kerstproject Kindernevendienst 2019
Geef licht!

“Uit jou Betlehem in Efrata, komt iemand voort die over Israël zal heersen”
Dit jaar is de profeet Micha verbonden aan ons kerstproject. Vooral door zijn beroemde woorden uit Micha 5. Maar niet alleen daarom is het mooi om deze teksten te lezen in de adventstijd. Micha vertelt dat God de wereld niet loslaat. Hij roept mensen op om God toe te laten in hun leven: dan is de adventus Domini, de komst van de Heer, een feit.
Geef licht! is het thema van deze adventstijd. Dat is een gebed en een aansporing tegelijk. We bidden God om licht in ons leven. Maar we weten ook dat we zelf geroepen zijn om licht te geven aan andere mensen in de wereld om ons heen. Hoewel Micha de letterlijke symboliek van het licht niet zo vaak gebruikt, passen zijn woorden toch heel goed bij dit gebed en deze oproep. Want ook Micha wil dat het lichter wordt in deze wereld. Hij vertelt mensen wat zij daarvoor moeten doen en hij belooft dat God de rest zal doen.
De tekst van het boek Micha is niet echt een verhaal: het zijn vooral uitspraken. Om Micha’s woorden voor de kinderen toegankelijker te maken hebben we ze geplaatst in de context van een verhaal. We horen hoe Micha, als ‘provinciaal’ in de grote stad, de mensen van Jeruzalem toespreekt. Hij vertelt dat het weer fijn kan worden in de stad: dat een donkere stad kan veranderen in een vrolijke, lichte stad. Maar dan moeten mensen wel zelf iets doen.
We lezen in de adventstijd de volgende verhalen:
• 1e advent, 1 december 2019 – Micha 2 Thema: Wie maakt het licht?
• 2e advent, 8 december 2019 – Micha 4: 1-8 Thema: Een stralende dag.
• 3e advent, 15 december 2019 – Micha 6: 1-8 Thema: Hoe maak je het goed?
• 4e advent, 22 december 2019 – Micha 7:1-7 Thema: Het wordt weer licht.
• Kerst, 25 december 2019 – Lucas 2: 1-20 Thema: Geef licht!
In de kerk steekt iedere week een van de kinderen de adventskaars aan, waarna we gezamenlijk het adventslied zingen. In het kindermoment bespreken we aan de hand van een mooie poster het thema van die week.

Wij wensen u en de kinderen een inspirerende adventstijd en alvast een mooie kerst!
De leiding van de kindernevendienst.

 

Jeugdwerk weer gestart

Traditiegetrouw is het jeugdwerk weer opgestart in september.

De klup voor kinderen van 6-11 jaar is op vrijdagavond van 18.30-19.45.
Dit jaar met nieuwe leiding: Esther Hakkenberg, Elsbeth Bosman, Jolien Zwanenburg, Francesca van Rossum en Suzanne Mulder. Renee Koolwijk is als jeugdouderling betrokken en heeft geholpen met opstarten en zal als reserveleiding aanblijven.
Tijdens de 1e avond is met de kinderen besproken wat zij graag allemaal dit jaar zouden willen gaan doen.
De kinderen kwamen met hele goede ideeën……..een buitenspel, koken, knutselen, bingo, dansen, spelletjesavond, film kijken en natuurlijk het eten tijdens de kerst.
Er zijn nu 3 avonden geweest waarin we spelletjes hebben gedaan en gebakken. Op de bakavond hadden de kinderen de keuze om koekjes te bakken, een appelflap te maken of een gezonde groentestick. Op vrijdag 15 november willen we voor de eerste keer als club met Sirkelslag meedoen. Dit is wel iets voor de oudere kinderen vanaf 8 jaar. We proberen op de clubavonden met het programma rekening te houden met de verschillende leeftijden.

Natuurlijk kunnen we bij de klup altijd nog een paar handen extra gebruiken, vind je het leuk om 1 maal per maand te helpen?
Als je een keer mee wilt draaien om een indruk te krijgen, ben je van harte welkom.
Laat dit even weten aan Esther Hakkenberg esthervdvlist@hotmail.com of Renee Koolwijk renee.koolwijk@degroeiling.nl

Ook RockSolid is weer gestart, de klup voor tieners van 11-14 jaar. (en 14 +)
Een leuke groep van min 10 tieners met vooral meiden, de jongens zijn dit jaar in de minderheid!
De groep is enthousiast, praten en giebelen graag en hebben lol.
Ook zijn er serieuze onderwerpen. Bijv op 11 oktober was het thema “Omgaan met mensen die anders zijn dan jij”.
Dit onderwerp viel samen met LHBTI dag, dit was heel bijzonder, de tieners waren die dag op school ook met dit onderwerp bezig geweest, dit viel dus mooi samen.
Afgelopen vrijdag hebben 2 teams meegedaan aan het “kerkenvoetbal”in Stolwijk.
Het “kerkenvoetbal” werd dit jaar georganiseerd door het Jeugdwerk uit Stolwijk, teams uit Bergambacht, Stolwijk en Haastrecht deden mee.
Naast de jeugd, die betrokken zijn bij de verschillende klups en kerken waren ook hun vrienden en vriendinnen aanwezig.
Een groot aantal jongeren kent elkaar van de middelbare school en kwamen elkaar op deze avond weer tegen.
Al met al een leuke sportieve avond die (hopelijk) bijdraagt aan onderlinge verbondenheid.

ps…ook de RockSolid zoekt nog leiding, klinkt bovenstaande leuk en wil je wat meer weten….neem contact op of draai een avondje mee……wees welkom.

Nieuw is dit jaar de Chill-avond voor de 16+ jeugd.
1 maal per maand is er de gelegenheid voor de 16+ jeugd om bij elkaar te komen in de jeugdruimte van de Gereformeerde Kerk.
Dit is op de vrijdagavond van 20.00-23.00 uur.
De tieners kunnen zelf aangeven wat zij die avond willen gaan doen, dit kan film kijken zijn, een spel op de Wii, gewoon een beetje bankhangen….allemaal goed!
Tot nu toe nog een klein klupje die hier gebruik van maakt, maar mocht je dit lezen en ben je benieuwd, neem dan even contact op.

Marleen Verwoerd 06-54716192

 

 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

Wij wensen de jarigen van december een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld.
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

 

 

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

 

01 dec Remonstrantse Gemeente Schoonhoven
08 dec St. Barnabas Haastrecht
15 dec Hervormde Gemeente Willige Langerak
22 dec Ned. Herv. Gem. wijk 1 Stolwijk
24 dec Herv. Evangelisatie Haastrecht Kerstnachtdienst
30 dec Herv. Evangelisatie Haastrecht

 

 

Van de diakonie:

Opbrengsten van de collecten

Maand oktober
Kerk 429,79
Uitgang 194,16
2e collecte
6 oktober
Kerk en Israël 149,08
13 oktober
ZWEO 35,70
 
20 oktober
Diaconie 103,55
27 oktober
Gemeente opbouw 102,45

 

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 december aanleveren bij:
Corina van Rossum
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Corina van Rossum

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.