Vrijuit – juni 2019

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER JUNI 2019

 

Zondag 2 juni
10:00 uur  Ds. E. Baggerman-van Popering    Koffiedrinken
19:00 uur  Mw. A. Bosman, Haastrecht
Tweede collecte: AKA

Zondag 9 juni
10:00 uur  Dhr. J. Veltrop, Vianen                      Pinksteren
Tweede collecte:  KerkinActie Zending

Zondag 16  juni
10.00 uur  Ds. H.G. van Viegen, Waddinxveen     Heilig avondmaal
19.00 uur  Ds. J.W.  Leurgans, Moordrecht
Tweede collecte: SDOK, vervolgde christenen 

Zondag 23 juni
10:00 uur  Dr. P.J. van Midden, Bergambacht
19:00 uur  Dr. G.J.  Smink, Schoonhoven
Tweede collecte: ZWEO

Zondag  30 juni
10:00 uur  Ds. E. Baggerman- van Popering   Koffiedrinken
19:00 uur  Ds. W.M. de Bruin, Stolwijk
Tweede collecte: Hospice

 

Collecte

9 juni. KerkinActie zending
Bijbelverspreiding op Chinese platteland.
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

Collecte

16 juni. SDOK, vervolgde Christenen.
De avondmaalscollecte is deze keer bestemd voor SDOK, stichting de Ondergrondse Kerk.
SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Ze werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam.
Ook geloven ze dat de getuigenissen van vervolgde christenen de kerk in Nederland aansporen om Jezus Christus te volgen. Ongeacht de gevolgen. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio’s en landen wereldwijd. Ze werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties.
Daarnaast geven ze vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. SDOK steunt jaarlijks duizenden vervolgde christenen.

 

 

Afscheid nemen is een beetje sterven

Hoewel: toen Jezus stierf, nam hij geen afscheid en toen hij afscheid nam, stierf hij niet. Zo is Hemelvaart voor mij toch ieder jaar weer een beetje een raar feest. Want waarom zouden we blij zijn met het afscheid van Jezus?
Ooit kwamen massa’s mensen op Jezus af. Na zijn dood waren de leerlingen met elkaar en uit angst hadden ze de deuren afgesloten. De toekomst van de kerk – als die er al was – hing aan een zijden draadje. Als Jezus geregeld aan de apostelen verschijnt, vatten ze weer een beetje moed. Maar pas na Jezus’ hemelvaart, op Pinksteren, vindt er een ommekeer plaats. 

Plotseling klonk er vanuit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. (Handelingen 2: 2-4).

Vrome Joden komen in drommen nieuwsgierig op het geluid af, waarop Petrus een vlammende toespraak houdt. Diep onder de indruk laten de toehoorders zich dopen en nog op die dag komen er 3000 leerlingen bij. En dat moet je vaststellen dat het God weer gelukt is. Veel hopelozer kon het niet worden, maar dan stijgt Petrus, die kort daarvoor nog ontkende Jezus te kennen, boven zichzelf uit en gaat het verhaal verder.

Het lijkt wel een flitscursus volwassen worden. Toen Jezus in hun midden was, waren de leerlingen volgelingen, maar nu moeten ze het zelf doen. Niet alleen, want ze krijgen de heilige Geest en nog meer hulp van boven. Zo wordt Saulus, die fanatiek de leerlingen met de dood bedreigd, door Jezus zelf geroepen en op slag wordt hij één van de belangrijkste apostelen.

Bij mensen is afscheid nemen vaak een beetje sterven. Maar bij jezus gaat het anders. Met zijn afscheid schept hij ruimte voor zijn volgelingen.

En wij, wat doen wij met die ruimte?

Laurens Bosman

 

Van de predikant

Opstanding (1)
Ik las ergens: “het gaat bij opstanding uit de doden niet om wat er mogelijk is bij ons, maar om wat er mogelijk is bij God.” Als wij denken vanuit onszelf, vanuit de mensheid, vanuit de wetenschap, vanuit de logica, dan is opstanding uit de dood helemaal geen mogelijkheid, want dood is dood. Wij hebben geen macht om over de grens van de dood heen te komen.

Hoe dicht we soms de grens van leven en dood naderen en die grens opzoeken. Iets wat gebeurt in het debat over euthanasie en zelfbeschikking. De dood komt steeds dichter bij het leven te staan en is een geaccepteerde mogelijkheid geworden.

In het christelijk geloof, geloven we in een God die gaat over leven en over dood. Onze tijden, onze levenstijd is in zijn handen. Hij is de Heer van ons leven, Hij heeft ons het leven gegeven en hij is ook onze Heer in het sterven. Dan leggen we ons leven in zijn handen.

Het geloof in de opstanding van de doden is verbonden met ons geloof in de Heer. De opstanding is bij Hem een mogelijkheid en in de opstanding van Jezus Christus zien we dat God – Ja heeft gezegd. Dat het niet gebleven is bij die tegenkracht, bij de ontkenning, bij de kruisiging van de levende, bij zijn dood. Maar dat die dood Hem niet kon vasthouden. Hij is levend geworden, de levende Heer en in Hem ontvangen wij het leven voor altijd. In hem zijn wij behouden. Ik zal niet sterven, ik zal leven. Dat is mogelijk bij God! Hij keert de dingen om en heeft daarvoor de macht. We zijn met Christus opgewekt.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

Afsluiting jaarthema met BBQ!

Op zaterdag 29 juni willen we als Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk gezamenlijk het seizoen afsluiten met een gezellige BBQ.

Vanaf 17.00 uur is iedereen van harte welkom in de zaal van de Gereformeerde Kerk en staat er een kopje koffie of thee en iets te drinken voor de kinderen klaar. Vervolgens zullen we het jaarthema “Een goed gesprek” met elkaar afsluiten. Vanaf ongeveer 18.30 uur zullen we de BBQ aansteken. Als iedereen iets te eten mee neemt, wordt het vast en zeker een gezellige avond.
We willen u vragen om zelf iets te eten thuis te maken. U kunt kiezen uit een salade, een hartige taart, soep, fruit of een toetje. De intekenlijsten waarop u kunt aangeven wat u mee wilt nemen, zullen in beide kerken liggen.

Wilt u die zo spoedig mogelijk invullen?

We zien u graag op zaterdagmiddag 29 juni!
De jaarthemagroep

 

Muzikanten voor vesperviering Liezeborgh gezocht

Drie keer per jaar mag ik namens onze gemeente de vesperviering (op een zondagavond, aanvang 19.00 uur) in de Liezeborgh invullen. Petra Blom speelt dan piano. Maar we kunnen erg goed nog wat muzikale versterking gebruiken. Het zou fijn zijn als er een paar mensen die graag zingen de zang konden komen versterken als klein zanggroepje bij de piano. Ik geef de liederen -zeer bekende geestelijke liederen- de week voor de viering door, zodat je/u ze vast kunt doorzingen. Ook als je/u een instrument bespeelt en één keer (of meerdere keren) per jaar mee zou willen spelen, hoor ik dat graag. Zingt of musiceert u mee? Het is een kleine tijdsinvestering en je/u maakt er veel mensen blij mee. Interesse? Spreek me aan, mail (a.bosmanmohrmann@gmail.com) of bel me (0182-503953).

Annemieke Bosman

 

 

Vrijwillige bijdrage 2019 / Actie Kerkbalans

De enveloppen zijn begin dit jaar opgehaald door de geldlopers. Dit jaar is bijna 60% van de enveloppen opgehaald, iets minder dan vorig jaar. Maar toch een prima resultaat. Het college van Kerkrentmeester bedankt alle leden die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan. Ook de geldlopers worden weer hartelijk bedankt voor het ophalen van de enveloppen.

Op basis van de opgehaalde enveloppen is een jaarprognose gemaakt. Deze prognose biedt geen garantie voor de toekomst, maar geeft ons een beeld van wat er aan het einde van het jaar waarschijnlijk binnen zal zijn gekomen. Door dit goed in de gaten te houden kunnen we bij dreigende tekorten eerder actie ondernemen. Voor Vrijwillige bijdrage 2019 (exclusief Actie Dankdag) is nodig EUR 55.000. Er is op dit moment EUR 41.800 toegezegd en de jaarprognose komt uit op EUR 52.000. Dit is iets lager dan de ontvangsten in 2018.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op banknummer NL09 RABO 0118502077 t.n.v. Gereformeerde Kerk Haastrecht.

College van Kerkrentmeesters

 

 

Verslag van de kerkenraadsvergadering 7 mei 2019

De preses opent de vergadering met gebed en Ds. Baggerman-van Popering leest Joh. 15: de ware wijnstok en legt deze tekst uit. We hebben terug uitgekeken naar de Paascyclus, mooi en goed ervaren, en de jaarvergadering. Fijn dat we met elkaar over het SOW-proces konden spreken. Heeft u hier vragen over of nog aanvullingen, spreek dan met uw wijkouderling.

Vooruit kijken deden we naar de YouTube dienst, Hemelvaartsdag en de uitzwaaidienst van WS. Dit beloven weer goede diensten te worden. De diaconie aangevuld met Gerda en Yvette zijn druk met voorbereidingen voor de jaarmarkt. De zaal wordt omgetoverd tot Jona en de walvis en uw hulp is hard nodig. 7 Mei wordt door de Hapis weer de jaarlijkse Pinksterviering georganiseerd. Wees welkom! 18-19 mei gaat onze jeugd een nachtje slapen bij de Scouting in Reeuwijk.

We willen iedereen de gelegenheid gaan geven de Vrij-uit digitaal te gaan ontvangen, in middels is gestart met het verzamelen van mailadressen t.b.v. dit doel. Ook roepen we u op om informatie vanuit de diverse activiteiten en ervaringen te delen in Vrij-uit. Nu staat er soms erg weinig in, terwijl we zo veel te delen hebben.

In onze ledenadministratie gaat wat veranderen, de niet-doopleden worden in het vervolg gemeld als vriend van, mocht u dit niet willen, dan kunt u contact opnemen met Jan Willem Kroone. Ook is ivm de wet AVG een verwerkingsregister opgesteld voor het CvK en de scriba. Wilt u weten wat daar in staat kunt u contact opnemen met uw scriba.

Tevens is het CvK nog bezig met het verbeteren van het geluid in de zaal en is al het slechte houtwerk van de kerk vervangen. Deze zomer gaan we dit houtwerk schilderen. Mocht u hier een rol in willen hebben, geef dit dan aan bij Hugo vd Vlist. De jaarcijfers van het CvK zijn nogmaals besproken en ondertekend met de verleende decharge. Ze worden nu verzonden naar de PKN en op de website geplaatst.

De afsluiting kerkseizoen zal 29-6 zijn met de gebruikelijke BBQ en afsluiting van ons jaarthema ‘een goed gesprek’. Zet de datum vast in uw agenda.

In de kerkenraad spreken we met elkaar het censura morum uit voorafgaand aan het vieren van het HA, net zoals we u oproepen u met elkaar te verzoenen en u te verootmoedigen voor God.Deze kerkenraad hebben we met elkaar over de betekenis hiervan gesproken.

De gebedsonderwerpen zijn meegenomen naar de gebedsgroep. Dita Verhoog sluit van met en verhaal uit het boekje verwondering: Wat is een kerk? Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Groeten Wilma Aantjes, Scriba

 

Rommelmarkt

De rommelmarkt van 2019 zal gehouden worden op D.V. 21 september.
Houd deze datum vrij in uw agenda, het belooft weer een gezellige dag te worden!

De leden van de rommelmarktcommissie zetten zich ieder jaar in om onze rommelmarkt tot een succes te maken. Maar dat kan niet zonder de hulp van u, als bezoeker of als medewerker. Gelukkig hebben we altijd kunnen rekenen op de enthousiaste medewerking van vrijwilligers die voor, tijdens en na de rommelmarkt de armen uit de mouwen steken.

Al vele jaren is de rommelmarkt van onze kerkelijke gemeente een begrip in de omgeving. Met een ruime keus in gebruikte spullen, speelgoed en boeken staan we vanaf 10 uur klaar achter tientallen kramen. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Wilt u iets lekkers meenemen voor thuis of drinkt u liever een kopje koffie op ons terras? Ieder jaar hebben we terug kunnen kijken op een succesvolle dag met een mooie opbrengst. Maar wat altijd heeft overheerst is de ongedwongen sfeer en de gezelligheid die kenmerkend zijn voor onze markt.

Hebt u nog overtollige, maar bruikbare spullen? Mogen we ook dan op u rekenen? Laat het ons weten via Marien, tel nr. 50 17 11.
Wat voor u afgeschreven is, krijgt de kans opnieuw gebruikt te worden.

Vragen of suggesties met betrekking tot de rommelmarkt horen we graag.

De rommelmarktcommissie
Marien, Renee, Helma, Hugo, Andrea, Corina, Arian

 

 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

In deze maand hopen weer een aantal gemeenteleden jarig te zijn.

We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?

                                               Lied 1013:3

.

 

 

 

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

 

2 juni         P.G. De Hoeksteen, Schoonhoven
9 juni         Herv. Gem. Schoonhoven
16 juni       Geref. Kerk Haastrecht
23 juni       Ned Herv. Kerk Haastrecht
30 juni       Remonstrantse Gemeente Schoonhoven

 

 

Van de diakonie:

Opbrengsten van de collecten januari 2019

7 april
Kerk 133.35
Uitgang 46.55
A.K.A. 97.65
14 april
Kerk 106.80
Uitgang 46.80
Landelijk Jeugdwerk 88.12
21 april
Kerk 197.05
Uitgang 89.64
ZWEO 214.84
 
28 april
Kerk 88.75
Uitgang 45.32
A.K.A. 92.60
Spaardoosjes Vastenactie 125.01

 

 

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 juni aanleveren bij:
Miranda van der Vlist
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

 

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Kees Verhoog

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.