Vrijuit – februari 2020

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER 2020

Zondag 2 februari
10:00 uur Dhr. E. Bakker, Houten
19:00 uur You Tube Dienst
Tweede collecte: AKA

Zondag 9 februari
10:00 uur Ds. C.M. Baggerman – van Popering,  HA
19:00 uur Ds. P.W.M van der Schans, IJsselstein
Tweede collecte: Diaconie, landbouw in Oeganda

Zondag 16 februari
10:00 uur Ds. J.C. van den Boogaard, Driebergen- Rijssenberg
19:00 uur Ds. J.W. Leurgans, Moordrecht
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 23 februari
10:00 uur Ds. H.P. de Goede, Werkendam
19:00 uur Ds. M.D. van der Giessen, Krimpen aan den IJssel
Tweede collecte: AKA

Zondag 1 maart
10:00 uur Ds. C.M. Baggerman- van Popering sow 1e 40 dgn HK
19:00 uur Mw. A. Bosman, Haastrecht

 

 

Collecte 9 februari, Landbouw in Oeganda
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Kerk steunt 900 boeren en boerinnen
De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

  • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
  • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
  • samen bomen planten om erosie te voorkomen
  • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
  • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
  • boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
  • spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen)

 

 

Het leven door de Geest

Dit staat boven de brief van Paulus aan de Romeinen Hoofdstuk 8.
Wij lezen daar het volgende in vers 11:

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont. Derhalve, broeders (en zusters) zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen (en dochters) Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het kindschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Dit roept als vanzelf de vraag op of u een kind van God bent. Het is natuurlijk ook heel bijzonder om te mogen weten, ik ben door Gods genade aangenomen, en door het bloed van Jezus Christus mag ik God toebehoren, en mag ik mij Zijn kind noemen. Dat is in feite wat Paulus in deze brief bedoelt.
Sterker nog, wanneer u `s morgens opstaat en in de spiegel kijkt mag u zeggen: daar staat een geliefd kind van God, ik ben blij en dankbaar dat ik mijzelf zo mag noemen, en dat God mijn liefdevolle Vader is. Mensen die niet gelovig zijn opgevoed zeggen soms van christenen die getuigen van hun geloof; dat zeggen ze wel heel gemakkelijk, dat ze kinderen van God zijn.

Maar ook zij die weten dat de Heer in hun leven is gekomen, en ondervinden dat God werkt in het hart van zondige mensen, twijfelen ook vaak aan Paulus` woorden en zij vragen zich af of het allemaal wel waar is. Ben ik echt een geliefd kind van God, of heb ik het mezelf allemaal ingebeeld, heb ik het gedroomd? Hoe kan ik nu echt weten of God mijn Vader is en ik Zijn kind?
Paulus is daar zeer duidelijk in, en hij geeft daarin een ondubbelzinnig antwoord, wat maar voor één uitleg vatbaar is. Uit de leiding van de Heilige Geest in je leven blijkt of je werkelijk een kind van God bent. Paulus raakt niet uitgepraat over de rijkdom van het geloof in ons dagelijks leven, en hij denkt aan de tegenstelling: mensen die een seculier leven (zonder God) leiden, en mensen die leven door de Geest. Zij zijn het die gericht zijn op Gods koninkrijk.
Maar ook als wij leven uit de Geest, die leiding geeft in ons leven, is het nodig dat wij dagelijks vernieuwd worden naar het beeld van Christus, en zullen wij in de wereld leven, maar niet van de wereld zijn. Uit ons doen en laten zal te zien moeten zijn aan wie wij toebehoren, aan Christus of aan de wereld. Wanneer Paulus spreekt over de Geest, bedoelt hij de Heilige Geest, de Trooster, die Here is en Die levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Het is de Geest die mensen overtuigt van zonde en gerechtigheid en hen in de waarheid leidt.
De Heilige Geest dwingt mensen niet, maar komt met zachte overmacht, zodat het ons blij maakt Zijn weg te gaan. Hij werkt in het verborgene, doet het goede werk in ons en verlicht ons verstand. Door de Geest geleid worden heeft ook te maken met onze werksituatie, thuis, op school in alle facetten van ons gewone dagelijkse leven. Hij geeft kracht in moeilijke ogenblikken en troost ons op momenten wanneer wij het niet meer zien zitten.

En Paulus schrijft ook: zij die door de Geest worden geleid zijn kinderen Gods, niet later of in een verre toekomst, maar nu op dit moment, wat er ook mag gebeuren.

Wanneer u zich laat leiden door de Geest, mag u een geliefd kind van God zijn.

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind`ren zijn. Halleluja!

Bram van Dommelen

 

 

Van de predikant

Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven. Ld. 531:1

Jezus volgen is de grootste opdracht van de gemeente, van de kerk in deze wereld, in deze tijd. En aan de ene kant is deze opdracht heel simpel: gewoon alles uit je handen laten vallen en achter Jezus aangaan. Als Jezus je roept, ja zeggen en niet denken maar doen, handelen in plaats van te praten. Gaan, je voeten zet op de weg die hij voor je uitstippelt, de weg die Hij ons voorgaat.
Maar als je hierover goed nadenkt en als je dit lied zingt, dan zal ons eerder het gevoel bekruipen dat dat helemaal niet zo simpel is. Er zijn zoveel zaken die ons afhouden van het hier en nu en meteen volgen van Jezus. Dan lijkt die opdracht heel onrealistisch als je het praktisch bekijkt vanuit ons dagelijks leven. En als je dieper bij jezelf nadenkt en eerlijk bent, dan zijn er nog allerlei redenen waarom het niet lukt om Jezus echt te volgen. We schieten op allerlei manieren tekort. We zijn niet altijd trouw in ons gebed, in het lezen in de Bijbel, in het doen van goede daden voor anderen, voor deze wereld.

De opdracht Jezus te volgen, klinkt overal in door. In de vraag aan de gemeente tijdens de doopdienst: wilt u hen voorgaan in het volgen van Jezus? Het is een taak van ons als gemeente, een opdracht om te doen.
Maar misschien is het nog meer een opdracht om te zijn als gemeente. Wij zijn gemeente van Jezus Christus en dat wil zeggen dat we zijn een gemeente Christus volgers. Dat is onze identiteit. We zijn volgers. Van Jezus. Dat ben je, daar hoor je bij door je doop, doordat Jezus zelf naar ons toe is gekomen. Doordat hij zelf ons roept. En doordat hij zelf naar ons toekomt. Het is zijn initiatief, het is zijn idee, in plaats van ons idee. Wij hoeven niet helemaal alles weer te bedenken, vorm te geven en in te plannen, hoe dat dan zou moeten Jezus volgen.

Het gaat veel meer om zijn. Je bent het al: Jezus-volger. En kijk maar gewoon naar Hem, en verbaas je, verwonder je, laat het gebeuren. Misschien zit je er al middenin en doe dan wat je hand vindt om te doen. Investeer in het kijken, in het leren kennen van de Heer die je volgt. Bid tot Hem en luister naar zijn stem, lees in de Bijbel en blijf dicht bij hem. Hij spreekt ons hart aan.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

WERELDGEBEDSDAG en ONTMOETINGSMAALTIJD

Vrijdag 6 maart wordt de wereldgebedsdag gehouden in de zaal van de Hof van Stein.
Voorafgaand aan de viering die om 19.00 uur begint is er een ontmoetingsmaaltijd van brood en soep. Omdat de Veertigdagentijd of de Vastentijd is begonnen willen we tijdens het eten daarover nadenken aan de hand van een prachtig bezinningsdoek dat de titel draagt: “Mens waar ben je?”

Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven door middel van de lijsten die in de vier kerken aangesloten bij het Hapis zullen worden opgehangen. U kunt ook even bellen naar Lida Verdoold 0649820775 of naar ds. Anja van Alphen 0182 501032. U wordt dan om 18.00 uur verwacht.

De viering is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe en heeft als thema:
“STA OP EN GA!”
In de viering maken we kennis met het geloof en het leven in dat agrarische land. Zo zullen we met elkaar de wereldwijde eenheid in Christus ervaren in zang, woord en gebed. U bent van harte uitgenodigd en welkom!

Namens het Hapis ( Haastrechts Platform voor Interkerkelijke samenwerking) Lida, Lien, Adrie en Anja

 

Bert 50 jaar organist

Op zondag 12 januari hebben we Bert de Pater in het zonnetje gezet.
Voor de broeders en zusters die daarbij niet aanwezig waren volgt hieronder nog de toespraak van Hugo (als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters).

In 1970 (in de vorige eeuw dus) werd Bert benoemd tot organist in onze kerk.
In die tijd speelden ook Jasper Groen, Henk en Wim Griffioen, en anderen.
Van de meest recente collega van Bert: Dirk Dijkstra, namen wij in 2017 afscheid. Bert regelt al jaren het rooster voor de speelbeurten.
Ook toen Bert operaties aan zijn hand moest ondergaan regelde hij de invaldiensten. Wij hadden er geen omkijken naar!
De laatste jaren speelt Bert zo goed als elke dienst op zondagochtend en avond, op kerkelijke feestdagen en rouw- en trouwdiensten.
Waar vinden wij nog mensen die onze diensten zo trouw bezoeken
Bert, in 2017 bestond het orgel 50 jaar, wat gevierd werd met een feestelijke dienst. Bij die gelegenheid kreeg je een lintje opgespeld door de burgemeester.
Nu vieren wij jouw 50-jarig jubileum, en willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor je mateloze inzet. Daarvan getuigt ook deze oorkonde met bijbehorende insigne. Tekst van oorkonde wordt voorgelezen …. en insigne opgespeld…..

Bert: heel veel dank voor deze halve eeuw inzet en wij hopen met Gods zegen nog jaren in gezondheid van je te mogen genieten.

Bloemen ook voor Hennie om te delen in onze feestvreugde.

 

 

 

 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

Wij wensen de jarigen van februari een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

 

De Heiland wil voor groot en klein
Gids zijn, op Wie we mogen bouwen.
Aan Wie we ons mogen toevertrouwen.
Hij wil Zelf onze Herder zijn.

 

 

In de hal van de kerk hangt de nieuwe bloemenkalender 2020.
Misschien wilt u ook uw naam er weer opzetten om een keer de bloemen te betalen?
Een boeket kost € 12,–.
U kunt nu ook uw naam opschrijven als u de bloemen weg wilt brengen. Het is dan een soort blind-date, omdat u van tevoren niet weet, wie de bloemen krijgt.
Op de dag zelf kunt u natuurlijk ook aangeven dat u de bloemen wilt wegbrengen.

Alvast bedankt, namens Karen, Janneke en Dita.

 

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

 

02 febr. Remonstrantse Gemeente Schoonhoven
09 febr. St. Barnabas Haastrecht
16 febr. Hervormde Gemeente Willige Langerak
23 febr. Ned. Herv. Gem. wijk 1 Stolwijk
01 maart Herv. Evangelisatie Haastrecht

 

 

 

Van de diakonie:

Opbrengsten van de collecten December

Kerk 512.15
Uitgang 212.85
2e collecte
1 december
Jeugdwerk eigen gemeente 90.14
8 december
Kerk in actie Colombia 70.40
 
15 december
A.K.A. 111.25
22 december
ZWEO 252.75
25 december
Kinderen in Moldavië 79.65

 

 

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 februari aanleveren bij:
Corina van Rossum
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

WesterAvond op 10 februari over leven met een psychische kwetsbaarheid

De protestantse wijkgemeente Westerkerk in Gouda besteedt op maandag 10 februari 2020 tijdens een WesterAvond aandacht aan het leven met een psychische kwetsbaarheid.

Velen hebben op de één of andere manier met een psychische kwetsbaarheid (bijvoorbeeld: een depressie of psychose) te maken. De Westerkerkgemeente streeft met de WesterAvond na dat er meer begrip voor ontstaat en dat psychische kwetsbaarheid bespreekbaarder wordt, waardoor het stigma dat ermee gepaard gaat, vermindert.

Datum, tijd en plaats
De avond wordt op maandag 10 februari 2020 gehouden in de Westerkerk, Eerste E.J. Potgieterstraat 37, Gouda. De avond begint om 20.00 uur. Het programma duurt circa 1,5 uur. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis; na afloop wordt er een collecte gehouden.
Kijk voor meer informatie op www.westerkerkgouda.nl

 

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Corina van Rossum

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.