Vrijuit – mei 2020

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

Van de predikant

Beste gemeenteleden,
Ik ben benieuwd hoe het met u allemaal gaat. We hebben elkaar al een lange tijd niet ontmoet. En iedereen komt zo goed en zo kwaad als het gaat, deze periode door op zijn eigen manier. Misschien bent u druk met uw werk, misschien juist heel rustig, of druk met de kinderen thuis, of juist rustig nu er niet op de kleinkinderen kan worden gepast. Misschien is er niet zoveel veranderd aan uw situatie.
Er is een hoop gebeurd in de wereld en we proberen zo goed mogelijk in het klein en digitaal door te gaan als gemeente.

Ik ben de afgelopen weken veel bezig met ons gezin. Ik doe veel in de tuin, hij is bijna onkruid vrij. Ik bak en kook veel met de kinderen. En ik ben aan het werk met de diensten. Het bezoekwerk is vervangen door telefoontjes en mailtjes.
En het is goed om mensen te spreken en zo te kunnen steunen.

Ik mis de diensten, ik mis de kerk, de liturgie, het zingen, het bidden en elkaar ontmoeten in de kerk. Ik hoop dat de diensten die we aanbieden hierin wat kunnen helpen.

Ik moest de afgelopen tijd veel denken aan de woorden van het gebed dat we bidden in het Avondmaalformulier.

Gezegende God, alle dingen die wij ontvangen komen uit uw hand
Alles waarop wij hopen Gij doet het ons toekomen. Alles waarover wij ons verheugen het is ons door U gegeven. Alle dingen die wij vragen – Gij zult erin voorzien.

Dit gebed geldt altijd en overal. En tegelijk klinkt het nu zo anders, want er is niet zoveel waarover wij ons als gemeente kunnen verheugen.
En misschien is onze hoop ook wel kleiner door angsten en zorgen.
Toch deze woorden, die ons leven met God verbinden. Hij wil alles voor ons zijn, nu wij niet veel kunnen en niet weten hoe het verder zal gaan.
Laat Jezus onze hoop zijn, laten we ons altijd, elke dag in Hem verheugen. En dat we mogen weten – Hij zal erin voorzien. Zodat we Hem ook kunnen danken – voor alles wat hij geeft.
Dat bid ik u toe!

Ds. Eline Baggerman-van Popering


Wie is Jezus?

Vorige maand vierden we Pasen rond een lege kerk. Heb je toen ook aan het lege graf gedacht?
Twee leerlingen gingen op de middag van Pasen weg uit Jeruzalem. Terwijl ze spraken over wat er gebeurd was, voegt zich een man bij hen. Ze herkennen Jezus niet in deze man. De vreemdeling legt uit wat er in de heilige boeken stond en waarom dit alles moest gebeuren. Ook dan herkennen ze Jezus niet in deze man. Pas later, als hij bij hen blijft voor de maaltijd, herkennen zij hem bij het breken van het brood (Lucas 24:30)
Wie is Jezus? Jezus trok rond en mensen kwamen naar hem luisteren.
Maar Jezus werd gedood en was er niet meer en zelfs het graf is leeg.
Er is geen plek meer waar je naar toe kan gaan om hem te ontmoeten.
Maar dan komt er een man bij twee leerlingen. In deze man, die met hen optrok en met hen sprak, herkennen ze eerst Jezus niet. Bij het breken van het brood zien zij hun vergissing. Jezus is in de man met wie zij optrokken
Waar is Jezus nu? Ook in deze tijd vinden we hem niet op de plek waar we hem normaal zoeken. Het verhaal van de twee leerlingen laat zien dat we hem tegenkomen op plekken waar we hem niet verwachten. In plaats van naar de kerk te gaan, mochten we op paasmorgen tulpen uitdelen in Haastrecht.
Alles gaat anders dit jaar. We moeten opnieuw zoeken naar verbinding –
met Jezus, maar ook met elkaar.
Ik kijk uit naar de tijd dat we weer bij elkaar mogen komen. Maar ik besef dat dit ook een tijd van rijkdom is. Omdat we nieuwe wegen zoeken om God en elkaar te ontmoeten.

Laurens Bosman


Beste gemeenteleden van de kerk,

Hartelijk dank voor alle aandacht/meeleven via bloemen, kaarten en kadootjes die ik de afgelopen tijd mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Adrie Beverloo- van Die


VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

In de maand mei hopen weer enkele gemeenteleden jarig te zijn.
Wij wensen u Gods zegen voor elke nieuwe dag.

Hoog naar de bergen richt ik thans mijn ogen,
Vanwaar komt nu mijn hulp, waar moet ik heen?
De bergen staan daar, trots en onbewogen,
mijn hulp verwacht ik van de Heer alleen.

Want God, uw Schepper, Hij is uw Bewaarder,
Hij is uw Schaduw aan uw rechterhand.
Hij, die u ’t leven gaf, en die u spaarde,
gaat aan uw zij, staat altijd aan uw kant.

(E. IJskes – Kooger)


Verslag van de moderamen vergadering 24 maart en 7 april 2020

We willen iedereen de gelegenheid gaan geven de Vrijuit digitaal te gaan ontvangen, inmiddels is gestart met het verzamelen van mailadressen t.b.v.
dit doel. Ook roepen we u op om informatie vanuit de diverse activiteiten
en ervaringen te delen in Vrijuit en op de digitale zondagsbrief.
De zondagsbrieven worden gebundeld in Vrijuit dat een ieder alle informatie krijgt. Wilt u iets vermelden op de website mail het dan naar Jan-Willem Kroone, jwkroone@planet.nl


Dinsdag 24 maart moderamen vergadering via Zoom
In verband met de maatregelen rond het Coronavirus, hebben we de volgende activiteiten afgesproken, de zondagsdiensten en overige activiteiten gaan niet door.

Ds. Baggerman-van Popering maakt ieder week en korte liturgie voor op de zondagsbrief, deze wordt verspreid via Facebook, website (op de website staan ook audiobestanden), Vrijuit mailing en indien gewenst op papier, dit kunt u aangeven bij uw bezoekmedewerker of wijkouderling.

De ouderlingen en bezoekmedewerkers hebben via telefoon of briefje haar wijken op de hoogte te brengen van bovenstaande en zo ook zo veel mogelijk mailadressen te verzamelen om mensen mee te laten gaan in de mailing en we iedereen op de hoogte kunnen houden.

Het rekeningnummer van de diaconie wordt vermeld op de zondagsbrief om de voortgang van de collectes voor de goede doelen te houden.

De doopdienst van 19-april wordt uitgesteld in overleg met Annemiek en Ronald Boere.


Dinsdag 7 april moderamen vergadering via Zoom

Paascyclus:
Samen met de Hervormde kerk is er een liturgieboekje gemaakt voor Witte donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag. De nieuwe paaskaars is zichtbaar in de liturgie.
Voor Paaszondag komt er een digitale nieuwsbrief met liturgie, zoals we inmiddels gewend zijn.
Marien heeft in zijn wijk een aantal mensen die graag de brief op papier ontvangen, Fija kopieert er een aantal extra.
Of die behoeft er in andere wijken ook is, weten we niet, Dit wordt via de pastoraat app nagegaan. Ds. Baggerman-van Popering neemt hiervoor het initiatief, om ook Dita en Jaap toe te voegen en de vraag te stellen.
De geluiden die we horen t.a.v. de huidige zondagsbrieven is positief, evt. filmen kan, maar we besluiten dit niet te doen. Wel gaat de tip om via YouTube de liederen te zingen toegevoegd worden.

Initiatieven binnen de gemeente:
Iedereen zondagavond is er een digitale bijeenkomst onder voorbereiding van Annemieke Bosman, dit is inmiddels een groep van 15 deelnemers. Mocht u willen aansluiten laat het dan weten, dan wordt er een 2e groep gestart.

Het Hapis deelt Paaszondag bloemen uit aan de ouderen en zieken van de gemeenten. De kindernevendienst is tekeningen aan het maken voor dezelfde groep mensen. De tienerdienst stuurt kaarten naar divers gemeenteleden van de Geref. en Herv. Gemeente.

Paaszondagochtend speelt het carillon van de Herv. Kerk verschillende paasliederen, waaronder ‘U zij de Glorie’.

Rock Solid houdt op vrijdagavond bijeenkomsten via Zoom, rommelig maar gezellig.

Verder hebben de wijkouderlingen en bezoekmedewerkers ook contact opgenomen met de wijken via telefoon en kaartjes.

Ook de bloemen van de bloemencommissie worden bezorgd

Data volgende vergaderingen
28 april via Zoom moderamenvergadering

Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.
Groeten Wilma Aantjes, Scriba


ZONDAGSBRIEF 26 april 2020 Gereformeerde Kerk Haastrecht

Meeleven en voorbeden:
We denken aan de oudere gemeenteleden die verblijven in de Liezeborgh en in het verpleeghuis in Bergambacht of in andere verpleeghuizen.
Met het noemen van deze namen – beseffen we dat we ook namen niet noemen, maar noem zelf de namen ook in uw gebeden van mensen uit de gemeente en daarbuiten, die moeite en zorg kennen.

Pastoraat:
Er kan momenteel geen bezoekwerk worden gedaan door ouderlingen, bezoekmedewerkers of de predikant. Wel zijn zij telefonisch bereikbaar en daar mag u zeker gebruik van maken, als u behoefte heeft aan een gesprek.
Telefoonnummer ds. Baggerman-van Popering: 06-14298149

Mededelingen
Afgelopen donderdag hebben we voor het eerst via video verbinding met elkaar belijdeniscatechisatie gehouden, het was fijn om elkaar weer te zien. En zo proberen we in deze tijd toch wat activiteiten te doen.

Koninklijke onderscheiding
Mevr. Adrie van Dommelen heeft afgelopen vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar vrijwilligerswerk bij de seniorensoos van onze gemeente, haar inzet als diaken en bezoekdame en het leiden van de kinderclub. We willen haar en haar man Bram hiermee van harte feliciteren! En we zijn dankbaar voor haar inzet!

Kerkdiensten
Voorlopig zijn alle kerkdiensten nog afgezegd tot 1 juni, hoe het na 1 juni verder zal gaan is nog niet duidelijk geworden na de persconferentie van 21 april. We weten wel dat de landelijke kerk in contact staat met de minister en we hopen dat er op een gegeven moment een vorm van eredienst weer mogelijk is, maar hoe en wanneer, dat is nog onzeker.

Bloemen
Wij hebben deze week een bos bloemen voor mevr. A.W. Graveland-van Wijk met een hartelijke groet vanuit onze gemeente.

Zondagsbrief digitaal
Deze digitale zondagsbrief voortaan ook ontvangen via uw e-mail? Meld u aan: https://bit.ly/2JpqFmQ

Collectes
Nu de kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden, kunnen we ook niet collecteren.
We willen u wel de gelegenheid geven om uw gaven te geven voor onze kerk en onze diaconale taak in de wereld niet uit het oog verliezen.

U kunt uw giften overmaken op de volgende rekeningnummers:
Gereformeerde Kerk Haastrecht : NL09 RABO 0118502077
Diaconie Gereformeerde Kerk Haastrecht : NL94 RABO 0118508695


ZONDAGSBRIEF 19 april 2020 Gereformeerde Kerk Haastrecht

Meeleven en voorbeden:
Vandaag wordt Annemieke Bosman als kerkelijk werker verbonden aan de protestantse gemeente Rotterdam Prins Alexander. We wensen haar Gods zegen toe en zijn dankbaar samen met haar. De kerkdienst wordt live uitgezonden via kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11110 of via Facebook Live http://www.facebook.com/rjvanamstel

We denken aan de oudere gemeenteleden die verblijven in de Liezeborgh en in het verpleeghuis in Bergambacht of in andere verpleeghuizen.

Met het noemen van deze namen – beseffen we dat we ook namen niet noemen, maar noem zelf de namen ook in uw gebeden van mensen uit de gemeente en daarbuiten, die moeite en zorg kennen.

Pastoraat:
Er kan momenteel geen bezoekwerk worden gedaan door ouderlingen, bezoekmedewerkers of de predikant. Wel zijn zij telefonisch bereikbaar en daar mag u zeker gebruik van maken, als u behoefte heeft aan een gesprek.
Telefoonnummer ds. Baggerman-van Popering: 06-14298149


ZONDAGSBRIEF 12 april 2020 Gereformeerde Kerk Haastrecht

Eerste Paasdag

Paasmorgen
Op Paasmorgen zal op het carillon van de Hervormde kerk ‘U zij de glorie’ worden gespeeld tijdens een carillonconcert van 10.30-11.00 uur

Tulpenactie Hapis
Namens het Hapis zullen op paasmorgen in heel het dorp tulpen worden bezorgd met een boodschap namens de kerken!

Pastoraat:
Er kan momenteel geen bezoekwerk worden gedaan door ouderlingen, bezoekmedewerkers of de predikant. Wel zijn zij telefonisch bereikbaar en daar mag u zeker gebruik van maken, als u behoefte heeft aan een gesprek.
Telefoonnummer ds. Baggerman-van Popering: 06-14298149

Meeleven en voorbeden:
We denken aan de oudere gemeenteleden die verblijven in de Liezeborgh en in het verpleeghuis in Bergambacht of in andere verpleeghuizen.

Met het noemen van deze namen – beseffen we dat we ook namen niet noemen, maar noem zelf de namen ook in uw gebeden van mensen uit de gemeente en daarbuiten, die moeite en zorg kennen.

Collecten
Nu de kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden, kunnen we ook niet collecteren.
We willen u wel de gelegenheid geven om uw gaven te geven voor onze kerk en onze diaconale taak in de wereld niet uit het oog verliezen.
U kunt uw giften overmaken op de volgende rekeningnummers:

“1e collecte” Kerk
Gereformeerde Kerk Haastrecht : NL09 RABO 0118502077

“2e collecte” Diaconie – Kerk in Actie, noodhulp corona
Diaconie Gereformeerde Kerk Haastrecht : NL94 RABO 0118508695
Uw gift aan de diaconie is deze week bestemd voor Kerk in Actie, Noodhulp corona.
Kerk in actie heeft de actie Corona Noodhulp opgestart.

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen.
Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt.
Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven.
Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.
Met vriendelijke groet, Arian Vermeulen

Wij hebben deze week een bos bloemen voor mevr. A. Beverloo-van Die en een presentje voor Mevr. A.A. Hagoort-van Os met een hartelijke groet vanuit de gemeente.

Ondanks de beperkingen van de maatregelen door de corona, zijn er verschillende initiatieven in onze gemeente. Fijn dat we dat met elkaar kunnen doen.
Iedereen zondagavond is er een digitale bijeenkomst onder voorbereiding van Annemieke Bosman, dit is inmiddels groep van 15 deelnemers. Mocht u willen aansluiten laat het dan weten, dan wordt er een 2e groep gestart.

Het Hapis deelt Paaszondag bloemen uit aan de ouderen en zieken van de gemeenten.

De kindernevendienst is tekeningen aan het maken voor dezelfde groep mensen.
De tienerdienst stuurt kaarten naar divers gemeenteleden van de Geref. en Herv. Gemeente.
Paaszondagochtend speelt het carillon van de Herv. Kerk verschillende paasliederen, waaronder ‘U zij de Glorie’.

Rock Solid houdt op vrijdagavond bijeenkomsten via Zoom, rommelig maar gezellig.

Verder hebben de wijkouderlingen en bezoekmedewerkers ook contact opgenomen met de wijken via telefoon en kaartjes.

Wij hopen zo dat u de nabijheid van elkaar ervaart in deze bijzondere tijd.
Wij wensen u Gezegende Paasdagen!

Namens de kerkenraad, Wilma Aantjes


ZONDAGSBRIEF 5 april 2020 Gereformeerde Kerk Haastrecht

Bericht van de predikant
Deze zondag is het Palmpasen – een zondag waarop we normaal de stille week in gaan en waarop we uitkijken naar het Paasfeest. Nog een week en dan is het Pasen. Alleen is nu de wereld zo anders, we maken zo weinig plannen en misschien durven we zelfs niet een week vooruit te denken. Angst en zorgen hebben het uitzien naar vervangen. We durven nog wel te hopen maar we weten en het is de werkelijkheid ook dat dingen heel anders kunnen lopen.
Als gemeente kunnen we deze week niet bij elkaar komen. Niet samen met de hervormde broeders en zusters op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag. Naast dat de diensten stil liggen, ligt ook de kindernevendienst stil en de tienerdienst. We kunnen elkaar niet ontmoeten in de kerk en dat is iets dat ik als predikant ontzettend mis. In normale tijden is zondag zo’n fijne en waardevolle dag, de ontmoeting in de dienst met God, de ontmoeting met de gemeente. Samen zingen, samen bidden, samen hopen en geloven. Delen in vreugde en verdriet en versterkt worden in je geloof.
Ik ben oprecht blij en dankbaar dat we allerlei creatieve vormen vinden om de ontmoeting met elkaar en met God als gemeente gestalte te geven. In deze zondagsbrief daarom extra aandacht voor de initiatieven die er zijn in de gemeente, en laten we dat vooral blijven delen met elkaar en elkaar daarin betrekken.
Ik hoop en bid en wens voor u en jullie dat het Paasfeest, het feest van bevrijding, van de opstanding, van het leven dat sterker is dan de dood. Dat die boodschap zal spreken en ons allen zal dragen in angst en nood. Dat we weten op wie we ons vertrouwen mogen stellen, Christus onze Heer! Hij houdt ons vast – als opgestane Heer, als overwinnaar. U zij de glorie!

Boekje stille week
De diensten in de stille week kunnen geen doorgang vinden, wel is er een boekje beschikbaar met teksten, lezingen, gebeden en liederen voor de dagen van de stille week. Deze worden bezorgd bij u net als de Vrijuit en zijn ook te downloaden op de website.

Paasmorgen
Op Paasmorgen zal op het carillon van de Hervormde kerk ‘U zij de glorie’ worden gespeeld.

Pastoraat
Er kan momenteel geen bezoekwerk worden gedaan door ouderlingen, bezoekmedewerkers of de predikant. Wel zijn zij telefonisch bereikbaar en daar mag u zeker gebruik van maken, als u behoefte heeft aan een gesprek.
Telefoonnummer ds. Baggerman-van Popering: 06-14298149

Zondagavondontmoeting
De afgelopen twee zondagen hebben we (een groepje van ongeveer 10 gemeenteleden) geëxperimenteerd met het elkaar digitaal ontmoeten via de app/het programma Zoom. Dit kan zowel op de smartphone als op de computer (mits de computer een camera en geluid heeft). We komen om 20.00 uur bijeen op zondagavond in de digitale vergaderruimte. Daar delen we eerst wel en wee.
We lezen een stukje uit de Bijbel, gevolgd door een heel korte overdenking. Daarna gaan we zo’n tien minuten met elkaar in gesprek over de overdenking. Vervolgens delen we gebedspunten en wordt er gebeden. We zingen nog samen een lied en sluiten rond 21.00 uur af met een zegenbede. Het is heel fijn om zo bij elkaar te komen op zondagavond nu er geen diensten zijn. We kunnen elkaar op deze manier toch blijven ontmoeten en bemoedigen. Wilt u/wil jij ook meedoen? Stuur een berichtje naar a.bosmanmohrmann@gmail.com. Op zondagavond krijg je dan een link met een code toegestuurd, waarmee je kunt inloggen in Zoom en waarmee je eventueel ook eerst het programmaatje kunt installeren dat je nodig hebt om het te laten werken. Het is niet moeilijk! Als de groep te groot wordt, gaan we een tweede groep starten en eventueel een derde. Doet u/ doe jij mee? Zo blijven we als gemeente verbonden!

Een Teken van Leven
In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht. Een project dat ook in deze tijd van de coronacrisis actueel is.

De titel van het project is ‘Een teken van leven’. Die keer bij de brandende braamstruik was bepaald niet de laatste keer dat God een teken van leven gaf.
De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten zij zich ook kunnen voelen: de Eeuwige geeft tekens van leven. Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in het donker leek te eindigen. Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.

Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: Ook voor jou is er een teken van leven.

Geef elkaar een teken van leven
Wij als leiding van de kindernevendienst hopen dat dit project aanleiding zal zijn om elkaar als gemeenteleden een teken van leven te geven. Zeker nu sommigen dit zo hard nodig hebben.
Wij willen de kinderen binnen de kerk uitdagen een teken van leven te geven aan hen die het op dit moment moeilijk hebben. Alle kinderen kunnen een mooie kleurplaat uitprinten via www.kleurversjes.nl. Klaar met kleuren? Stuur dan even een e-mail of WhatsApp-bericht naar Yvette Vermeulen (yvettetje@hotmail.com of 0615018893), dan stuurt zij u een naam en adres terug van de persoon of personen waar u de kleurplaat naar mag opsturen (of langsbrengen). Gaat u / ga jij niet meer naar de kindernevendienst? Dan kunt u nog steeds meedoen! De kleurplaten zijn ook heel goed geschikt voor volwassenen. En als u geen zin of tijd heeft om te kleuren mag een kaart sturen natuurlijk ook altijd. Ook dan kunt u bij Yvette Vermeulen vragen om een naam en adres.
Wij hopen iedereen met Pasen een teken van leven te kunnen bezorgen.

De kindernevendienstleiding Jacolien, Petra, Gerda, Margreet, Yvette, Gerina,
Ingrid en Bianca. Jeugdouderling Renee en ds. Eline Baggerman- van Popering.

De bloemen zijn deze week voor dhr. J.M. de Koning.
Hiermee willen we jou Jur en ook Corrie laten weten dat we aan jullie denken.
Heel veel sterkte!
Eind april verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 mei aanleveren bij:
Corina van Rossum
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nlPredikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Corina van Rossum

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Reacties zijn gesloten.