Vrijuit – februari 2019

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER FEBRUARI 2019

Zondag 3 februari
10:00 uur        Ds. A.C. van Alphen              Haastrecht
19:00 uur        Drs. D.J. Versloot                  Woerden
Tweede collecte: Algemeen Kerkelijke Arbeid

Zondag 10 februari
10:00 uur        Dr. Mr. K.W. de Jong                        Woerden
19:00 uur        Mevr.ds. M. van der Zwaag  Ter Aar
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 17 februari
10:00 uur        Mevr. M.A.H. Six                  Gouda
19:00 uur        Ds. C. Baggerman                  Krimpen a.d. IJssel
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 24 februari
10:00 uur        Ds. C.M. Baggerman-van Popering
19:00 uur        Dhr. W. Brouwer                   Utrecht
Tweede collecte: Algemeen Kerkelijke Arbeid

 

 

Hallo overkant!

“Vroeger” had je de verzuiling. Veel mensen vonden herkenning in hun zuil. Ze voelden zich socialist of katholiek of gereformeerd.
Met de ontzuiling is er een veelkleurig landschap met veel vrijheid gekomen. Je kan als socialist nu onbekommerd met een liberaal trouwen, je kind naar een katholieke school sturen en je brood halen bij een hervormde bakker.
Die vrijheid is er ook op seksueel gebied gekomen. Vroeger had je mannen en vrouwen en een man trouwde met een vrouw en dat was het.
Maar met deze nieuwe vrijheid voor sommigen komt ook het ongemak voor anderen. Vorige maand kwam de Nederlandse vertaling van het Nashville document naar buiten en binnen de kortste keren leek iedereen wel voor of tegen homo’s te zijn. Het gros van de discussies leken helemaal geen discussies maar pogingen om het eigen gelijk breed uit te meten. De veelkleurige vrijheid leek in Nederland razendsnel een zwart-wit landschap geworden te zijn. En dat zie je wel vaker: over vluchtelingen, Europa of het klimaat. Het lijkt wel of we dan niet meer naar elkaar kunnen luisteren.
Wat schrijft Paulus daarover?
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.

(1 Korintiërs 12: 12-13)

Paulus schrijft over de verschillen tussen gelovigen. Hij heeft het over de gaven die geschonken worden door de Geest. Ieder krijgt iets en samen vormen we de Kerk. Zoals het lichaam opgebouwd is uit verschillende delen, zo ook de Kerk. Omdat iedereen iets bijdraagt, wordt het een prachtige gemeenschap. Paulus raadt aan om je te richten op de hoogste gave, maar ook die stelt niets voor als je de liefde niet hebt.

Al sprak ik de talen van alle mensen en van engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. […] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

(1 Korintiërs 13:1,4-5)

De kerk bestaat omdat zij uit zo veel verschillende mensen is opgebouwd en deze mensen worden bij elkaar gehouden door hun geloof in Jezus, dankzij de Geest en doordat zij lief hebben. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want wat doe je als er iemand is die geen liefde toont? Of zich niet houdt aan de afspraken? Misschien moeten we maar heel vaak de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe lezen.

Laurens Bosman

 

 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Het mooie van het werk van predikant is dat je tegelijk met zoveel verschillende dingen en mensen bezig bent. Jongeren, ouderen, blijde gebeurtenissen en verdrietige dingen. Dat geeft een enorme afwisseling en veel verschillende indrukken. En in de kerkdienst van de zondagmorgen, met heel de gemeente komt dat allemaal samen en dat is mooi om te zien en te ervaren. Tegelijk vraagt het een hele planning om al die verschillende onderdelen te kunnen doen als parttime predikant. Ik merk dat er nog steeds heel veel nieuwe dingen zijn, nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen in dit eerste jaar. En ik probeer daarvoor maar de tijd te nemen om zo de gemeente steeds beter te leren kennen.

In januari start ik met catechisatie aan een groep jongeren uit onze gemeente. Ik kijk daar erg naar uit. Het gesprek met jongeren over geloof, de Bijbel en actuele zaken, geeft mij altijd veel energie en daar leer je van. Zij zijn immers de toekomst en hebben de toekomst!
Tot slot, als u bezoek wenst van mij, laat het mij dan weten of geef het door via uw wijkouderling of de bezoekdame. Dan blijven we van elkaar op de hoogte.
Een hartelijke groet aan u allen.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

IN MEMORIAM

Wij gedenken Gerrigje Graveland-Voorsluijs overleden op 8 januari 2019 in de leeftijd van 92 jaar. In de dankdienst voor haar leven stond psalm 139 centraal en in het bijzonder de woorden van vers 3: Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. In dit vertrouwen en in dit diepe geloof hebben wij afscheid van Gerrie Graveland genomen. In psalm 139 gaat het over geloof en vertrouwen in God die ons altijd nabij is. En je kunt deze psalm ook zien als een belijdenis. Zo is de Heer geweest voor haar, zo nabij, zo vertrouwd. Zo wist zij zich door hem gekend in heel haar leven, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Het geloof omvatte heel haar leven en juist ook in de laatste dagen van haar leven, ging daar een getuigenis vanuit. Jezus Christus de Heer was haar enige troost in leven en in sterven. Ze wist zich het eigendom van hem. Zoals de catechismus zegt, ik behoor niet mijzelf toe. Ik ben niet van mijzelf, maar ik behoor Christus toe. Ik hoor bij Jezus, bij de Heer van alle leven. Hij ziet mij, hij kent mij.
In dit geloof kreeg ze de rust en de hoop op het eeuwige leven. De Heer heeft het beste voor het laatst bewaard. Zo mogen we ook de familie troost toe bidden in dit verlies en dat zij hun vertrouwen mogen stellen op God die nabij is.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

Bericht van de preses

Het winterseizoen zit er alweer half op. Een periode waar in als weer veel is gedaan voor vele enthousiaste mensen. Onze predikant, die al veel bezoekjes heeft gebracht in de gemeente en met veel mensen heeft kennis gemaakt heeft.
De nieuwe ambtsdragers die inmiddels hun draai ook al weer hebben gevonden. We hebben dit seizoen ook afscheid moeten nemen van een aantal gemeente leden, een verlies dat voelbaar aanwezig is in de gemeente.
In het SOW-proces zijn een tweetal avonden verzorgd. Op 11 oktober, waar we met elkaar na hebben gedacht over een viertal vragen. Deze avond werd gehouden in iedere kerk afzonderlijk. Bij ons en bij de Herv. kerk waren ongeveer 40 mensen aanwezig, die met elkaar het gesprek zijn aangegaan. 21 November een gezamenlijke gespreksronde waar ongeveer 60 leden uit beide kerken aan deel namen. Deze avond werd inhoudelijk ingegaan, gesprek over vrijzinnig en orthodox, geloofsbeleving vroeger en nu en Hervormd versus Gereformeerd. Er ontstond een leuke en gezellige discussie die ook de verschillen aantoonde van geloofsbeleving tussen Hervormd en Gereformeerd, maar ook tussen Hervormd en Hervormd en Gereformeerd en Gereformeerd. Wat maar weer aan geeft, dat wij zelf met elkaar in gesprek moeten gaan en met elkaar in gesprek moeten blijven, zodat we elkaar beter leren kennen en begrijpen en met elkaar een mooie toekomst tegemoet mogen gaan. Er zullen nog een aantal avonden volgen, waarin we met elkaar ‘een goed gesprek’ gaan voeren met elkaar. Een belangrijke bijdrage aan het SOW-proces, waarin we voor- en tegenstanders hard nodig hebben. Deze avonden vinden plaats in het kader van het huidige jaarthema, om verder inhoudelijk met elkaar kennis te maken. Aan het SOW-proces is, mede omdat we dit met en door de gemeente willen laten vormgeven, nog geen tijdpad te geven.
Ook wil ik even stil staan bij de kerstwandeling van het Hapis. Het was weer geweldig met ruim 400 deelnemers en 100 vrijwilligers. Ook de seniorenmaaltijd, die weer druk bezocht is en geweldig verzorgd door onze vrijwilligers.
Onze gemeente heeft te maken gehad met veranderingen in het privacybeleid, door de overheid ons opgedragen. Dit vraagt aan ons allen een aanpassing in het gebruik van privé gegevens van de gemeenteleden. Geen verjaardagslijst meer, geen adressen op de zondagsbrief, maar nog wel genoeg andere mogelijkheden om met elkaar mee te leven. Dit vraagt wel creativiteit van ons allemaal.
Ook de landelijke kerk heeft ons verandering in de Classicale indeling gegeven, Arian neemt namens ons deel in de classis als diaken. Zo staan we met elkaar voor vele veranderingen binnen en buiten onze lokale gemeente. Binnen onze gemeente gaan we dit jaar van start met een SOW start van de 40-dagentijd en adventsperiode, dit in plaats van de jeugddiensten die we in het verleden gewend waren. Dit maakt dat alle bijzondere diensten nu SOW zijn, behalve de hoogtijdagen.
Kortom, er wordt door heel veel mensen heel veel werk gedaan met de beste bedoelingen. Ik roep een ieder op niet aan de zijlijn te blijven staan, maar in gesprek te gaan als u vragen of kritiek heeft. Met elkaar ‘een goed gesprek’ voeren, zoals ons jaarthema aangeeft. Ik hoop dat u dat niet alleen dit jaar doet, maar altijd als u vragen of bedenkingen heeft.
Een vriendelijke groeten en Gods zegen,

Jaap Aantjes

 

 

Verslag van de kerkenraadsvergadering
8 januari 2019

De preses opent de vergadering met gebed. Ds. Baggerman-van Popering leidt de bezinning aan de hand van Joh.4: 7-16. We spreken over de Nashville verklaring. We hebben Jelle van harte welkom geheten in de kerkenraad en hij heeft de belijdenisgeschriften ondertekend.
We hebben vooruit gekeken het HA van 20-1 en teruggekeken naar de kerstcyclus, 2 You tube diensten en de adventperiode. Een mooie periode waarin we met elkaar de geboorte van Jezus mochten vieren en gedenken. We hebben met elkaar gesproken over het SOW-proces en hoe dit vorm te geven. Dit kunnen we alleen als we naar elkaar luisteren en van input voorzien. Heeft u vragen of opmerkingen over dit proces stel ze dan gerust aan uw wijkouderling of iemand anders uit de kerkenraad. De groeigroep in het Hof van Stein is inmiddels gestart en wordt vormgegeven door de leden van de groep zelf.
De kerktelefoon werkt nu naar behoren, maar inloggen duurt soms lang. Jan Willem Kroone neemt de ledenadministratie over van Marion Kooij, wie we hartelijk bedanken voor jaar jarenlange inzet voor onze gemeente. De collectebonnen veranderen van €0,60 zijn naar €0,75. Het CvK, wijkouderlingen en geldlopers gaan van start met de actie kerkbalans.
We hebben het vorig jaar opgestelde beleidsplan geëvalueerd, geconcludeerd dat we een aantal punten hebben opgepakt en een aantal ook niet. Mocht het aangepaste plan willen ontvangen kunt u mij mailen. Tevens kunt u het plan vinden op de website.
Hieronder volgen de aanpassingen, cursief is nieuw, gestreept is verwijdering:

 • Eredienst
  (de polderpraiseband)
  We nemen vrijheid in vormgeving van de liturgie, om de kern van de dienst weer te kunnen geven.(aan de tekst toegevoegd, geen speerpunt)

  • In de avonddiensten geven we de predikanten de vrijheid een leerdienst of interactieve dienst vorm te geven, inzet van beamer is hierbij mogelijk.
 • Pastoraat
  • De verdieping in de samenwerking tussen ouderlingen, diakenen en bezoekmedewerkers
 • Diaconaat
  • Contact momenten tot stand brengen tussen de bezoekmedewerkers, ouderling en diaken binnen de gemeente, om zo de zorg voor de gemeenteleden vorm te geven.
  • Vormgeving collecte door diaconie en CvK, bijv. bonnen, digitaal enz.
 • Jeugdwerk
  • Speerpunten blijven hetzelfde
 • SOW
  • Speerpunten blijven hetzelfde
 • Communicatie
  • Speerpunten blijven hetzelfde, maar beeld en lijst commissies komt in actiepunten op de agenda
 • Financiën en Beheer
  • Een predikant beroepen die wij kunnen betalen, zowel qua traktement als huisvesting
  • Vormgeving collecte door diaconie en CvK, bijv. bonnen, digitaal enz.
  • Diensten ook met beeld te volgen via kerkomroep.nl

De gebedsonderwerpen zijn meegenomen naar de gebedsgroep.
Jaap Aantjes heeft de vergadering gesloten met het gezamenlijk Onze Vader. Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Wilma Aantjes, scriba

 

 

College van kerkrentmeesters

Collectebonnen

Zo nu en dan bereiken ons vragen over collectebonnen.
Op een vel zitten 20 collectebonnen.

Ze worden bij u thuis bezorgd als u het bedrag van uw bestelling overmaakt op
NL09 RABO 0118 5020 77 t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht,
met vermelding: collectebonnen.

Sinds vele jaren was de waarde EUR 0,60 per (groene) bon. Deze bonnen zijn op.
De nieuwe waarde per (witte) bon is EUR 0,75.
Dus een vel heeft nu een waarde van (20 x 0,75=) EUR 15.
Graag uw aandacht hiervoor bij nieuwe bestellingen.

Door gebruik te maken van collectebonnen heeft u altijd gepast collectegeld bij de hand en zijn ook de bijdragen via collectes fiscaal aftrekbaar.

het College van Kerkrentmeesters

 

 

Werkgroep Samen op Pad

Verslag gespreksavonden 11 oktober / 21 november:

Bij de presentatie van de resultaten van de enquête over het samen op weg proces op 24 januari j.l. is afgesproken om deze in beide gemeenten afzonderlijk te bespreken.
Het doel van deze avond was om, als vervolg op hetgeen gemeenteleden in de enquête hebben aangegeven, meer inhoudelijke reacties horen. Wat leeft er? Waar zien mensen naar uit? Wat vinden ze moeilijk?
Aan de hand van deze reacties gaan we vervolgens elkaar ontmoeten om op inhoud elkaar beter te leren kennen. Dit willen we doen tijdens meerdere gezamenlijke gespreksavonden.

Op 11 oktober is er dus in beide kerken een gespreksavond georganiseerd waar we onderling aan de hand van een viertal vragen met elkaar in gesprek zijn gegaan:
1          Waar ziet u tegenop bij verdergaande samenwerking?
2          Waar kijkt u naar uit bij verdergaande samenwerking?
3          Wat is voor u een grens bij uitbreiding van de samenwerking?
4          Welke grenzen hadden we allang moeten slechten in onze samenwerking?

Deze vragen werden in groepen van maximaal 8 personen besproken. Dit deden we in twee rondes. De belangrijkste opmerkingen vanuit de groep werden genoteerd om deze te kunnen verzamelen en evalueren.
In de Herv. kerk was de samenstelling van de groepen tijdens beide ronden gelijk terwijl in de Gereformeerde kerk de samenstelling van de groepen bij de tweede ronde wisselde.
De opkomst op deze avond was zowel in de Gereformeerde kerk als in de Hervormde gemeente circa 40 leden.
Er ontstonden naar aanleiding van de vragen levendige discussies waarbij voor ieder ruimte was om zijn/haar mening te uiten.
De vragenlijsten met de opmerkingen hebben we als SOP groep verzameld en gerangschikt. Hoewel het totaal beeld van de gegeven opmerkingen in algemene zin redelijk aansluit bij de resultaten van de enquête, was er hier en daar toch meer sprake van verdieping of nuancering.
Een onderwerp wat in veel reacties terugkwam waren de ‘vermeende’ verschillen in geloofsbeleving tussen Hervormd en Gereformeerd. Dit gaf aanleiding om als onderwerp voor de eerste gezamenlijk gespreksavond te kiezen voor het thema geloofsbeleving, waarbij ingegaan wordt op Vrijzinnigheid en Orthodoxie.
Deze eerste gezamenlijke gespreksavond heeft inmiddels plaats gevonden op 21 november j.l.
In de zaal van de Gereformeerde verzamelden zich ongeveer 60 leden uit beide gemeenten om hierover onderling het gesprek aan te gaan. De avond werd ingeleid door beide predikanten. Ds Huttenga vertelde aan de hand van zijn eigen ervaringen de ontwikkelingen en verschuivingen die plaats hebben gevonden in beide kerkgenootschappen. Waarbij maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende visies bijbeluitleg een rol speelden. De wens om de vrijheid te hebben het geloof op eigen manier, zonder dwang en dogma’s te kunnen ontdekken naast de behoefte om vast te houden aan de vertrouwde formuleringen en geloofsgeschriften.
Ds. Baggerman – Van Popering ging vervolgens met de aanwezigen in gesprek over de beleving van de verschillen tussen Hervormd en Gereformeerd. Herinneringen ophalen aan de tijd van een Gereformeerde en Hervormde middenstand. Het ‘niets’ mogen op zondag. Rivaliteit tussen beide groepen op de basisschool. Er ontstond een levendig gesprek over de persoonlijke ervaringen. Waar de verschillen wel aanwezig waren maar men als kleine dorpsgemeenschap uiteindelijk toch ook van elkaar afhankelijk was.
Na een tweede koffieronde gingen de aanwezigen in gemengde groepen van max. zes personen het gesprek aan naar aanleiding van een lijst met 60 woorden die verband hielden met geloofsaspecten. Hieruit moest ieder een viertal uit kiezen die haar/hem het meeste aansprak.
Uiteindelijk werd gevraagd of ieder groep een top 3 wilde samenstellen. In de ene groep verliep dat makkelijker dan in de andere.
Conclusie mag zijn dat beide avonden positief en in goede sfeer verlopen zijn. Het met elkaar in gesprek zijn is een belangrijke bijdrage aan het SOW proces.
In 2019 volgen nog twee gezamenlijke gespreksavonden, op dinsdag 26 maart om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk en in mei nog 1 in de Hervormde kerk. De onderwerpen/thema’s hiervan zullen later nog bekend gemaakt worden.
We hopen u ook dan weer te mogen ontmoeten. Zo zijn we als beide gemeenten in de afgelopen twee jaar van ‘gluren bij de buren’ via koffiedrinken bij de buren naar ‘een goed gesprek met de buren’ gegroeid.

De Samen op Pad groep:
Mart, Corry, Teus, Arie, Christine en Jelle.

 

 

Gereformeerd-Hervormde Samenwerking in Haastrecht

Dit voorjaar konden beide kerkenraden een gezamenlijke verklaring uitgeven over een uitbreiding van de onderlinge samenwerking en het houden van meer gezamenlijke activiteiten. Het was een eerste vervolgstap na de enquête. Daarin bleek dat in beide gemeenten een duidelijke meerderheid voorstander is van meer samenwerking. Over een eventueel samengaan in één gemeente is er minder eenparigheid.

We hebben er voor gekozen eerst maar eens elkaar beter te leren kennen;
– als gemeenten met elk hun eigen cultuur en manier van doen,
– en als gemeenteleden die elkaar als bewoners van Haastrecht natuurlijk wel kennen, maar hebben ze ooit met elkaar over geloof en kerk-zijn gepraat?

Op 21 november ontmoetten we elkaar in de grote vergaderzaal van de Gereformeerde kerk. Gelet op de vele enthousiaste reacties was het een succes. Er was tijd voor achtergrondinformatie en persoonlijke verhalen over hervormd en gereformeerd leven in Haastrecht. Na de pauze werd het een prachtig gesprek over persoonlijk geloof en geloofsbeleving.  De kennismaking beviel zo goed dat her en der om ‘de volgende stap’ gevraagd werd: we zijn toch onderweg naar één protestantse gemeente?

Maar of we dat jammer vinden of juist wel fijn: zover zijn we (nog) niet. Een prachtige ‘first date’ is te weinig om meteen een intense relatie op te bouwen. Als kerkenraden willen we de gezamenlijke verklaring van dit voorjaar graag eerst nog verder uitwerken: meer momenten om elkaar goed te leren kennen.  Op 21 november waren voor-  en tegenstanders van samengaan aanwezig. Ook de ‘tegenstanders’ deden van harte mee met het gesprek. Maar dat kunnen we niet uitleggen als: ‘zie je wel, iedereen is voor samengaan! Nu de volgende stap.’

In Haastrecht is er vele jaren ‘niet zo veel’ gedaan aan Samen-Op-Weg. Er waren gezamenlijke activiteiten, maar er was geen proces. We kunnen dat jammer vinden, maar het is de realiteit. We kunnen nu echter niet in ijltempo verloren tijd terugwinnen.

Ik gebruik graag voor een samenwerkingsproces het beeld van de bergbeklimmer. Ergens halverwege de berg weet hij natuurlijk heel goed waar de top te vinden is. Maar onderweg kun je maar beter goed om je heen kijken dan steeds maar naar boven. Je moet steeds weer een plaats vinden om een anker in de helling te slaan. Vervolgens ‘zeker’ je je dan aan dat nieuwe anker, maar blijft ook gezekerd aan de op één na laatste pin. Je moet zo nodig een stap terug kunnen doen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Zo willen we ook heel zorgvuldig de samenwerking steeds verder uitbouwen. Steeds verder, maar toch met de mogelijkheid zo nu en dan even een stapje terug te doen.
Dat kost tijd, maar die tijd win je later wel weer terug.

Laten we in onze gemeente aandacht hebben voor elkaars gevoelen en denken over hervormd-gereformeerde samenwerking;  we willen elkaar toch niet verliezen? En laten we ons er bewust van zijn dat je voor een goede samenwerking een goed plan nodig hebt.
Van de kerkenraden mag u/jij verwachten dat we toewerken naar een volgende gezamenlijke verklaring, die vast verder gaat dan de huidige. Van de gemeenten mogen we verwachten dat er begrip is voor een tempo dat voor de één niet te snel en voor de ander niet te langzaam is.

In een proces als dit denk ik automatisch aan een oud en vertrouwd gezang  ‘Komt kinderen niet dralen’ (oud liedboek 441). (Zo oud dat er alleen sprake is van broeders, maar het gaat natuurlijk ook om zusters). Vers 10 luidt:

Wordt één die zwak is moede,
Een sterker’ grijp zijn hand.
De broeder steun’ de broeder,
Zo blijft de liefd’ in stand.
Sluit vaster u aaneen!
Weest voor een elk de minste,
Maar ook weer graag de meeste
In liefdedienst alleen.

Aan de ene kant: niet dralen.
Aan de andere kant: elkaar niet in de steek laten.

Namens de gezamenlijke moderamina ds Jaap Huttenga

 

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

03 feb 2019    St. Barnabas kerk Haastrecht
10 feb 2019    Ned. Herv. Gem. Willige Langerak
17 feb 2019    Ned. Herv. Gem. wijk 1 Stolwijk
24 feb 2019    Herv. Evangelisatie Haastrecht

 

 

Opbrengsten collecten december 2018: 

2 december
Kerk 118.00
Uitgang 48.72
Missionair werk en kerkgroei 90.00
9 december
Kerk 164.55
Uitgang 33.65
Diaconie 198.35
 
16 december
Kerk 99.15
Uitgang 49.10
A.K.A. 90.02
 
23 december
Kerk 110.80
Uitgang 41.70
ZWEO 90.20
 
25 december
Kerk 219.22
Uitgang 91.37
Kinderen in de Knel 276.22
30 december
Kerk 85.55
Uitgang 30.06
Diaconie 55.65
31 december
Kerk 49.20
Uitgang 24.65
A.K.A. 61.00
Kerst Senioren 198.50

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 februari aanleveren bij:
Miranda v.d. Vlist
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Kees Verhoog

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.