Collecte Info

Afkondiging collectes tijdens de dienst

U bent gewend dat aan het einde van de dienst de gaven worden ingezameld. Dat is niet toevallig aan het einde van de dienst. Onze diensten verlopen namelijk volgens een liturgie die bestaat uit enkele delen met elk hun eigen betekenis. Het laatste deel van de dienst bestaat uit de Dienst van gebeden en gaven. In dat deel is onder meer ruimte voor de voorbede, het dankgebed, het slotlied en de zegen en ook de inzameling van de gaven.

Aangezien de bekendmaking van de collectedoelen nog wel eens verwarring in de dienst veroorzaakte, en de doelen tegenwoordig op de zondagsbrief vermeld staan, heeft de kerkenraad besloten om deze niet apart af te kondigen. Echter bij bijzondere doelen, en om zodoende in onze gebeden aandacht te kunnen geven aan die doelen waarvoor wordt gecollecteerd, zal de diaken van dienst deelnemen aan het dankgebed en de voorbeden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Collecten augustus

25 aug: ZWEO

Collecten september:

1 sept: AKA

8 sept: Diaconie, Dorcas

15 sept: Microkrediet

22 sept: Kerkinactie Vredeswerk

29 sept: ZWEO

Collecte 8 september:

Diaconie, Dorcas

Zij geloven in gerechtigheid en zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Zij zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bied Dorcas hulp als de nood aan de man is. En redden ze levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren ze kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen ze mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden ze perspectief voor de allerarmsten. Zij zien hen die ongezien zijn. Dat doen ze vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Zij zijn daar waar het nodig is. Daar waar zij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. Zij kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Armoede, uitsluiting, crisis. Als gevolg hiervan leven te veel mensen een mensonwaardig bestaan. Daar legt Dorcas zich niet bij neer. Zij verlangen ernaar dat deze mensen tot hun recht komen en bloeien. Met ‘blijvende verandering’ bedoelen ze dat het effect van hun hulp blijft bestaan, ook al stopt hun hulp na een bepaalde tijd weer. Om dit te bereiken, bouwen zij aan verandering op drie niveaus:

  • Op individueel niveau kijken ze naar het potentieel van ieder mens. Ze werken aan de versterking van het gevoel van de eigenwaarde van mensen en leren hen nieuwe vaardigheden. Ook bieden ze praktische en materiële hulp.
  • Op gemeenschapsniveau stimuleren ze mensen om hun krachten te bundelen. Ze zetten netwerken op en moedigen mensen aan om samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen.
  • Op maatschappelijk niveau motiveren ze overheden en organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Collecte 22 september:

Kerk in Actie Vredeswerk

Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ‘Vrede verbindt over grenzen’.

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor Stichting Geloven in de Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met uw gift?

Comments are closed.